A Hudák szövöműhely - Csorvási történetek

Csorvási históriák
Csorvási históriák
Tartalomhoz ugrás
A HUDÁK SZÖVŐMŰHELY

A kender

A kender (lat.Cannabis sativa) a   Kárpát-medence legfontosabb háncsrosttartalmú ipari növénye (30. kép). Őshazája Közép-Ázsia, a Kr. e. 8000-ben már haszonnövény!
Termesztették Mezopotámiában. A Kr. e. V. században, Kínában első írásos emléke is   fennmaradt. Európába a népvándorlással és a kereskedelem révén jutott el. A legrégebbi kenderlelet a
hallstatti kultúra idejéből maradt ránk (Kr. e. VIII, sz., koravaskor-kelták).
A Kárpát-medencében a szláv népek honosították meg, így azt a magyarok a honfoglalás idején már helyben találták. Ugyanakkor ezt megelőzően őseink már ismerhették a növényt, sőt annak feldolgozását, mert a kender, csepű, orsó, tiló szavaink bolgár-török elnevezésűek. Az 1198-ból ránk maradt „Esztergomi Vámtarifa” említi először írásos formában a kendert, mely a lennel együtt vámköteles volt. A középkorban a gabonaneműekből, borból, juh- és méhszaporulatból szedtek tizedet, de a XVI. századtól kezdve a dézsmálás kiterjedt - többek között - a lenre és kenderre is. A török időkben az összevont kender- és káposztaadó ott szerepek szinte mindegyik település adólajstromában.
Ezt követően az 1767-ben meginduló Mária Terézia-féle úrbérrendezésben találunk minden településre kenderrel kapcsolatos adatot, mert a rendelkezés előírta a növény utáni adózás mértékét. Minden falu határában, általában a kertek aljában megtalálhatók voltak a kenderföldek is. Az úrbéri kérdőpontokra adott válaszokban fontosnak találták, hogy haszonvételeik között megemlítsék a kenderáztatók létét. Azokban a helységekben, ahol a kilenced megadása természetben történt, ott két-hat font fonalat és/vagy telkenként egy-egy zsákot szolgáltattak be. Ebben az időszakban már országos elterjedtségben szinte mindegyik település határában találkozhatunk kenderrel kapcsolatos helynévvel: Kenderes, Kendereskert, Kenderesföld, Kenderáz­tató, Kendertó.
Kőváry László 1847-ben megjelent művében a kendert és a lent az erdélyi nép életében a „mindennapi kenyérrel egyforma szükségű kellék"-nek nevezi, s megjegy­zi, hogy a kendervetésben különösen a székelyek tűnnek ki, "mert nem is székely nő, ki sokat nem fon és sző, honnan maguk mindig új fejérneműt viselvén ... mentek a vásárokra egész Kolozsvárig". Nagyon fontos adatként megemlíti a híres bonyhai kendervásárt. Orbán Balázs 1868-ban Erdéllyel kapcsolatosan megemlíti, hogy a mi kenderünk a kontinens minden kendere közt legkitűnőbb levén, szintén nemzetgazdászati fontossággal bír”.
A másik igen jelentős kendertermesztő és feldolgozó terület a Bácska (döntően Bács-Bodrog volt, ahol a XIX. század II. felében már több jelentős gyár is működött (pl. Futak, Újvidék).
A kender a Trianon előtti Magyarországon elsősorban a déli (Bácska, részben Bánát), az alföldi és a keleti (főleg Székelyföld) területeken terjedt el. A magyar parasztgazdaságok legjelentősebb háziipari növénye volt, melyet valamilyen vízhez és településhez közeli, lehető legjobb földeken, a nyomásrendszeren kívül külön erre e célra kijelölt területen (haszonföld) termesztettek. Előfordult, hogy a kis területű kenderföld a jobbágy/paraszt beltelkéhez kapcsolódott, ebben az esetben csupán annyit termesztettek, amennyinek a feldolgozására az őszi munkák után, a tél folyamán a család képes volt. Az önellátó paraszti kendertermesztést a XIX. század második felétől a nagyüzemi, területileg koncentrált kendertermesztés szorította vissza, amely fénykorában, 1878-ban 142.000 kh, azaz kerekítve 82.000 ha területet foglalt magá­ban. Az ENSZ mezőgazdasági szervezete, a FAO adatai szerint 2010-ben a világon 60-70.000 ha területen termesztettek kendert, azaz a Trianon előtti Magyarországon több kendert termesztettek, mint napjainkban a földkerekség összes országában.

A kender feldolgozása

Vetés és nyüvés: a kendert és a lent a legjobb minőségű földbe vetették, mely előtt a területet kétszer, sőt háromszor megszántották, majd simára boronálták.

Általában kétévenként trágyázták. A férfiak által végzett vetés döntően Szent György hetéhez, Zsófia napjához, áldozócsütörtök és pünkösd hetéhez kapcsolódott. Módja általában megegyezett a helyi gabonavetésével: a kendermagot vetőlepelből (a Dunántúlon és az északi hegyvidéken) vagy vetőzsákból (Alföldön) vetették olyan sűrűn, hogy a gyomnak ne jusson hely, így a kender szála hosszúra és vékonyra nőjön (31.kép). A földbe került mag 12-14 hét után beérett. A betakarítás módja a nyüvés (nyövés) volt, azaz a kenderszálakat kézzel, gyökerestől szaggatták ki a földből. Nyüvés közben két, három, esetleg négy markot összefogtak, majd kévébe kötöttek, és az egész termést így hagyták kint a földön szikkadni az áztatóba vitelig.
Aztatás és szárítás: A kendert mind álló-, mind pedig folyóvízben egyaránt áztatták, bár az utóbbiakba való kirakást tiltották a hatóságok, mivel a kioldódó anyagok mérgezték a halállományt. (32. kép). Nyüvéskor a kenderszálakat kimaradt apró növésű kenderrel kötötték kévékbe, melyek az áztatásnál a vízberakás egység szolgáltak, vagy pedig több, 6-10-20 kévét nagyobb kötegekbe szalmakötéllel összefogtak, és úgy tették az áztatóba. A kender kévéket/kötegeket a mederbe vert karók között helyezték el a víz magasságától függően akár több réteget rakva egymásra, majd a teljes kórómennyiségre kellő vastagon szalmát szórtak, melyre a mederből szedett sarat, a parton kiásott gyeptéglát, nagyobb köveket, esetleg fatuskókat raktak, melyek biztosították a tíz alatt tartást, az egyenletes áztatást. A víz hőmérsékletétől függően 8-14 nap alatt a kender megázott, és a csomóból a család egyik tagja egy szálat kihúzott, „látót vett", majd a nők otthon törték, ujjaik közé csavarták, tenyerük között morzsolták, hogy eléggé átázott-e. Áztatás után megtisztították a sártól, a vízbe csapdosták, öblögették, majd a parton sátor szerűén felállították a kévéket, ezt követően további napon való szárításra hazavitték.Törés: Az áztatott kender teljes kiszáradása után következett a növény megkorhadt belső fás részének az összetörése, hogy az apró darabokban kihulljon az értékes rost­szalagok közül. Nyelvjárásainkban az így kihulló törmeléket általában pozdorjának, illetve a Dél-Alföldön csepűnek nevezik. A kendertörésnek több eszköze használatos a magyarságnál, így a kendertörő, a tiló és a törőszék (33. kép).
Kenderpuhítás, kenderdörzsölés: A már megtört, pozdorjaszilánkjaitól is nagyjából megtisztított kenderrost további megmunkálási fázisa, a rostok puhítása. A főleg fiatalok által társasan, kalákában végzett munka legegyszerűbb változata, amikor a legények a kendert csizmájuk talpa alatt törik, a lányok pedig ezután a földön me­zítláb dörzsölik. A rostok puhítására felhasználják a malmok energiaforrását, így a kenderkalló működtetésének esetében is, melynek lényege a mechanikailag megemelt, majd súlyánál fogva visszahulló súlyos fatönk.
Szöszcsávázás: A legapróbb pozdorjadaraboktól is megtisztított rostot ma­rokba (fejekbe) összehajtva 4 - 10 napra különböző anyagok (korpa, kukoricaliszt, főtt sárgatök, savó, kovász, só, hamu) oldatába áztatták, ezt követően tiszta vízben kimosták és megszárították. A folyamat kettős célt szolgált, egyrészt puhábbá, selymesebbé tette a rostszálakat, másrészt színezte, sárgította azokat.
Rostfésülés: A Kárpát-medencében háromféle eszközt használtak rostfésü­lésre: a szegrózsás, a szegsoros és a sörtés fésűket. Az egész magyar nyelvterületen általánosan elterjedt szegrózsás fésűre a leginkább használt népi terminus a gereben, ugyanakkor a nyugati palócoknál, valamint Erdély magyarságánál a héhő, héhel stb. megnevezések (a német Hechel szóból) terjedtek el.

A fonás

A fésüléssel rendezett kender, rostos, szálas anyagát fonallá kell sodorni, mely munkafolyamat alapvető eszközei a (jobb) kézzel pörgetett orsó, illetve a lábbal hajtott rokka (34. kép). A fonás három összefonódó mozzanatból áll: a szálhúzásból (bal kézzel a rostcsomóból), az alapsodrásból (ugyanezen kéz három első ujjával) és a fonal teljes besodrásából (a jobb kéz pörgette orsóval, illetve a rokkával). A kézi- vagy gyalogorsó 20-30-35 cm hosszú, két végén elhegyesedő pálca, melynek alsó végén gyakran kis fakorong (orsókarika) található, amely lendítősúlyként szolgált. A Kárpát-medence keleti és déli részein karika nélküli orsókat használtak. Az orsó kialakítása speciális szerszámot is igényelt: az esztergát (kézi- vagy nyirettyűs eszterga), amely a nálunk használt esztergák legegyszerűbbje. Az orsót festéssel díszítették.
A régészeti ásatásokon az újkőkortól kezdve igen sok agyagból készült, gomb alakú orsónehezék került elő.
A fonásra váró rostcsomót guzsalyra kötik fel. Fonás közben a guzsalynak csak másodlagos szerep jut, amikor a rostanyagot munka alá tartja, mégis ez a feladat a fonás termelékenysége szempontjából fontosnak minősül. Különböző típusai, formái úgy alakultak ki, hogy a fonást végzők mindinkább célszerűbb megoldást kerestek munkájuk végzéséhez. A kézi guzsaly rövid, 25-35 cm hosszú pálca, amelynek alsó részét a bal kéz hátsó ujjúval szorítja a fonó nő a markába. A pálca tetejére tűzi a rostot, és szabad három ujjával szúlat húz és megadja a rostoknak az alapsodrást. Még célszerűbb eszköz a kb. egy méter hosszú pálca, az övguzsaly, melynek alsó végét az övbe (szoknya korcába) dugják. Így a kéz teljesen felszabadul a fonásra. (A 150-180 cm hosszú rúdguzsaly átmenetet jelent az öv- és a székes guzsaly között.) A Dunántúlon a székes guzsaly volt általános, az Alföldön, valamint az északi területeken a talpas guzsaly, Erdélyben leginkább a rúdguzsaly terjedt el. A guzsalyok nagy részét a legények a lányoknak szerelmi ajándékba készítették.
A fonást jelentős mértékben meggyorsította a fonókerék alkalmazása, mely külön ütemben végzi a sodrást és a fonal felcsévélését. A kézzel hajtott, aránylag nagyméretű kerék hozza forgásba a vízszintesen elhelyezett orsót, amely a másik kézből egyenletesen engedett laza, szálas anyagot megsodorja. Az orsóra bodzafából, nádszálból vagy napraforgószárból készített csévét húznak, amire a megsodrott fonalat egyenletes menetekben rávezetik (35. kép).
A rokka már lábmeghajtással működő folyamatos fonóeszköz, amely egyidejűleg sodorja a szálakat fonallá és motollálja fel a kész fonalat a csévére. A rokka működési elve a szárnyas orsó és a cséve fordulatszámának különbözőségén alapszik. A rokkának a XIX-XX. század fordulóján a lendítőkerék és az orsó egymáshoz viszonyított elhelyezkedése szerint három fő típusát használták: a Dunántúl északi felén, valamint a Kisalföldön a fekvő és kisebb mértékben az álló rokkát, a Dunántúl délkeleti felén és az Alföldön a ferde rokkát. A rokka neve a Dunántúlon rokka, ettől északra és keletre ropka, rofka, a magyar nyelvterület déli részén pörgő, a Tiszántúlon krekesrokka, a Felföldön a Tárnától keletre egészen Erdély északnyugati részéig kerekesguzsaly. Erdély többi részén fonókerék (36. kép).
A megfont fonalat a kézi orsóról (vagy a rokka orsójáról) a motollára vezeti fel, hogy ezen lemérjék a kész fonal mennyiségét. Ezt követi a fonalmosás és gombolyítás. Ezután a nagy motringot leemelik a motolláról, és kimossák a szennyeződést a fonalból. A mosás lényege a meleg hamulúgos áztatás, majd a piszkos lúg hideg vízzel való eltávolítása a fonal kötegeiből. A fonalkötegeket megszárítás után gombolyították. Ennek eszköze egyrészt a gombolyító volt, másrészt egy másfél arasznyi hosszú botocska, a kótis, amire a gombolyítóról vagy lyukas, vagy kerek gombolyagba hajtották fel a fonalat. Ezután kerülhetett sor leglényegesebb dologra, a szövésre.

A szövés és Kárpát-medencei központjai

Már az újkőkorban a Kárpát-medencében (a neolit Körös kultúrája, Kr. e. 8000) a birkák, kecskék tenyésztése, a len, a kender és más rostos növények termesztése tette lehetővé a szövést. Az általa megjelent ruházat, takarók, szövetek az időjárással szemben védettebbé tették az embert. A fonás és szövés a legtöbb helyen a nők feladata volt, illetve az újabb
korszakokban hozzájuk csatlakoztak a férfiak, a takácsok A szövés tulajdonképpen két, egymásra másra merőleges szálrendszernek egy mechanizmus, a szövőszék útján való összekapcsolása, a szálak egyenkénti kötése által (37. kép). A szövőszék két hengere (függőleges szövőszéknél két keresztfája) biztosítja a hosszanti szálak párhuzamos, egy síkban való elhelyezését. Ezt a fonalsíkot a páros és páratlan szálak elkülönítésével a nyüst két, egymással hegyes szögben záródó fonalsíkra bontja, s az így keletkezett nyíláson átvezethető a keresztszál. A nyüst lábítós (pedálos) váltásával (vertikális szövőszéknél a nyüst visszaengedésével) a páros és páratlan fonalak egymással helyzetet cserélve újabb hegyesszöget hoznak létre, ezzel a hosszanti fonalakat átkötik az imént bevetett keresztszálat, és ugyanakkor újabb keresztszál bevezetésére biztosítják a nyílást a fonalsíkban. A keresztfonalak átvetésére a vetélő (függőleges szövőszéknél: a gomb­jától megfosztott orsó, vagy az utóbbi időkben az ezt helyettesítő egyenes botocska) szolgál, majd a keresztfonalak sűrű egymáshoz tömörítésére a bordát használják. A szövés munkája a vízszintes szövőszéken a fonalsík szétválasztásának (egyik láb), a keresztfánál árvetésének (egyik kéz), a fonalsík ellentétes szétválasztásának (másik láb), a keresztszál bordával való leverésének (ugyanazon kéz), majd a keresztszál vissza dobásának (másik kéz) ritmikus egymásutánja. A függőleges szövőszéken ugyan­ez a sorrend, de a ritmus lassúbb, mivel a lábmunkát is kézzel végzik, s a kereszt­fonalat nem átvetik, hanem átbújtatják a láncfonal nyílásán. A lábítós szövőszéken több nyüst beiktatásával a két fonalrendszer kötését változtatni lehet, így egysze­rűbb mintás szövetet állítanak elő. A hosszanti láncfonal népi neve melléke, mejjéke, felmenője, a keresztfonalé bélé, belemenője.
Nagyon izgalmas a szövéssel kapcsolatosan, hogy egy palóc leány hozománya milyen szövött anyagokból állt: szakajtókendő 8-10, törülköző 8-10, abrosz (hurco­ló), vagyis köznapi kettő, abrosz (ünneplő) 4-5, asztalabrosz (kivarrott is, szövött is) 2-3. Ingváll 40 pendel, 20-25, fehelhaj (fejelhaj) 2-4, derekaljhaj 2-4, lepedő, hálá­ló (háló lepedő) háziszőttes takaró, csipkerésszel tíz, zsák 6-8 db, vászonanyag 20 rőf. Egyébként a Palócföld szőttesei közül kiemelhetjük a halottas párnákat, a lepedővégeket, búcsútarisznyákat és kötényeket. Ezek pamut- és kenderszárból ele­gye a vagy tiszta pamutból szőtt paraszt szőttesek. Piros, piros-kék pamutfonallal mintázták őket, a XX. század elejétől zölddel és sárgával is (38.   kép).


Mindenképpen meg kell említenünk a Dunántúlról a kapuvári (főleg a karácsonyi abroszt), a göcseji pelikános mintájú, a sárközi, a baranyai (ormánsági és hosszúhetényi) szőtteseket. A sárközire a takácsszőttesek által befolyásolt parasztszőttesek jellemzőek. Legismertebbek a kétszélből összeállított fehér pamut szőttes abroszok, melyeket szinte szőnyegszerű egyenletességgel borítanak be a mértani jellegű „H” elemekből szerkesztett piros-fekete-kék vagy piros-kék, piros-fekete mintacsíkok. Az ormánságira jellemző, hogy a kender mellett hosszan fennmaradt a len szövése is.
Az erdélyiek közül kiemelkednek a kalotaszegi és széki szőttesek. Az előbbi te­rületen a tiszta kendervászon mellett igen kedvelik az „egyeles”-nek mondott pamut­tal kevert, valamint a tiszta pamutvásznakat is. A mezőségi Széken főleg a lakásbelső textiléit szövik kenderből vagy pamutból és gyapjúból. Legismertebbek a szobában falra függesztett, illetve a ravatal díszéül szolgáló „hosszú-kendők”, melyeket fehér pamutból szőtték és vörös-fehér, vörös-kék, vörös-kék-fehér színekkel csíkozták.

A szövés eszközei egykor és ma

Már az újkőkorban (így hazánk területén is) használatban volt a súlynehezékes függőleges szövőkeret (szövőszék), melyet a későbbiekben Európa népei, így a görögök, rómaiak, germánok is használtak (39. kép).
A szövőtábla (szövődeszka, madzagszövő, laposkötél-szövő) kb. 20x30 cm nagyságú fatábla, melynek testében sűrűn egymás mellett lyukak és vonalas áttörések váltogatják egymást. A tábla mind áttörésébe a kívánt hosszúságban fonalat fűznek be, így minden páratlan szálat a lyukakba, minden párosat a hasítékokba. Szokás volt nemcsak egyszínű, de színes szalagok készítése is. Ez esetben a tábla áttöréseibe szimmetrikus rendben színes fonalakat vezettek be. A XIX. században még a Kárpát-medencében használatban volt. Napjainkban már csak laposkötél készítésére alkalmazzák. A késő középkorban, az újkor elején a dobozba szerkesztett szövőtáblák díszes és finom kivitelben a felsőbb osztályok asszonyainak kézimunkaeszközei voltak.
A szövőráma esetében két függőleges oldalléchez vagy tartóoszlophoz szilárd, rögzített talp kapcsolódik. A tartószerkezethez merőlegesen illeszkedik az alsó és felső gömbölyített élű átkö­tőléc vagy) henger, mely fent szilárdan rögzített. Lent az alsó átkötőfát ékekkel vagy csavarmentes szabályzókkal lehet kis mértékben elmozdítani a csapfészekben való le-fel csúsztatással, mellyel a szálak feszességét szabályozzák.
A szövőszék történetében rendkívül nagy előrelépést jelentett a pedállal mű­ködtetett nyüst alkalmazása. Az ún. lábítós szövés a kínai és hindu textiltechnikából alakult ki. Elő-Ázsiában már a IV-V1. században a szövőszéken a láncfonalak síkját lábbal mozgatott (emelt és süllyesztett) nyüsttel választották szét, s a keresztfonalak tömörítésére lengő bordát alkalmaztak. Ez már lényegében az a szövőszék-konstruk­ció, amely a IX-X. századra a Kárpát-medencébe is eljut, és ma is használnak a pa­raszti (háziipari) textiltechnikában, melyek legbonyolultabb eszköze. Egyrészt az a feladata, hogy a sok párhuzamos láncfonalat a fonalhenger és a vászonhenger között egy síkban kifeszítse, másrészt pedig az, hogy ezt merőlegesen keresztezze a vetülékfonalak síkjával. A láncfonal síkjába belenyúlik a nyüst és a borda. A lábítóval emelt és süllyesztett nyüst választja szét a láncfonalat alsókra és felsőkre, ez adja tehát a nyílást, a két fonalsík szögét, amibe a vetélőt, s vele együtt a keresztfonalat bevezetik: majd a lengő bordával a bélfonalat tömören a vászonra ráverik. A parasztszövőszék Dunántúlon szüőfa, szövőfa, a Tiszántúl középső részén szövő, míg a magyar nyelvterületen a szlávból közvetített szátva, szátyva (a Felföldön), illetve eszváta, osztváta, (Erdélyben és az Észak-Tiszántúlon). A szövőszék két legjellegzetesebb alkatrészének és a bordának, a nyüstnek és a bordának neve szintén szláv eredetű (40. kép).


A kendermívesség hagyományai

A kender termesztésének és feldolgozásának szinte minden fázisához köthető va­lamilyen népi hiedelem, hagyomány. Így rögtön a vetéshez fűződik, hogy a magot húshagyó kedden kell előkészíteni. Ezen a napon számos helyen maskarás felvonu­lásokra kerül sor, melynek során magasra ugrálnak, táncolnak, hosszú tésztát főznek a levesbe, sok helyre mennek vendégségbe, kenderpozdorját tesznek a kerékvágásba, hogy hosszú legyen a kender. Azt jósolták, hogy ha február végén hosszú jégcsapok lógnak, akkor megfelelő hosszúságú lesz a kender is. A kendermagot felhasználták a rontásnál is.
A növény igen gyorsan, pár hónap alatt másfél-két méter magasra is felszök­ken, s innen ered a hirtelen nővő gyerekekre az a mondás: „Ügy nő, mint a kender". A zöld kender ágyba téve a bolhásság ellen hasznos - tartotta a népi gyakorlat.
A kender egyik fontos eleme a Szent Iván éji tűzgyújtásnak is, mert ezt követően a palóc lányok a legényekkel a kenderföldre mentek, és ott egyenként a kenderbe heveredtek. Úgy tartják, hogy amelyikük után a lehevert kender újra felegyenesedik, az egy éven belül megházasodik. A Zobor vidéken éjféltájban, amikor már kialudt a tűz, a leányok a kenderföldekre mentek, a sötétben minden lány két szál kendert kötött össze. Kilenc nap múlva megnézték, és azt tartották, hogy akié virágos, annak legény, akié magos, annak özvegyember jut majd férjül (41. kép).A néphit szerint Szent Anna napján szakad meg a kender töve, s attól kezdve nem nő, csak sárgul. Ekkor következett a nyüvés (a kender gyökerestől való kitépése kéz­zel), mely folyamathoz néhány helyen vicces mondókák, kisebb dramatikus játékok társultak, így pl. Nagygalambfalván, ahol át-átkiáltottak egymásnak:  ..Szomszédasszony, látott-e kenderből tornyot? Látja én most is látok, mert kenderben állok, s onnan tornyot látok".
Ezután következett az áztatás. Amikor megfelelően megázott a kenderzsup, akkor egyenként kidobálták a kévéket a vízből a partra („Zsip, zsúp, kenderzsup, Ha megázik kidobjuk”). Augusztus 20-án óvakodtak a Krasznára kendert vinni, mert féltek Szent István haragjától.
A kendermegmunkálás fázisai közül a legtöbb hagyomány a fonáshoz, és így annak helyszíneihez a fonóhoz, fonóházhoz kapcsolhatók. A kenderszösz közös munkában, kalákában történő felfonása már a magyar régmúltból is jól adatolható.
Az itt zajló világias játékokat, a fiatalok szabadosabb viselkedését vagy más botránkoztató rosszaságokat (Pozsony, 1762) az egyházi és világi hatóságok egyaránt tiltották. A fonó azonban mint az öregek és fiatalok közös együttléte egyidős magával a kendermunkával (42 kép).A fonás az őszi betakarítástól a farsang végéig tartó foglalkozás, amelynek igen vál­tozatos formái alakultak ki: 1. A rokonok és a barátok egymást kisegítve egyikük házánál összegyűlnek, majd sorra járva mindenkit, felfonják az összegyűlt szöszt. - 2. A módosabb gazdák egy-egy nap a falu lányainak rendeztek fonót, ahol a munka fejében megvendégelték őket, és a szórakozásukról is gondoskodtak. - 3. Az igazi, a leginkább intézményesedett fonót a felnőtt lányok szervezik; kibérelnek egy házat vagy szobát a faluban, ahová mindenki elviszi a maga munkáját és eszközeit, közösen veszik meg a világitanivalót és a tüzelőt. Az ilyen fonók, fonókák, guzsalyasok a hely­ben hagyományos korcsoportrend szerint állnak össze: a lányok mellett összegyűl­hetnek külön az asszonyok, a nagylányok és a serdülők. Gyakoriak a vegyes fonók is. Egy faluban egyszerre több fonó is működik a fonóházakban. - A legváltozatosabb belső élete az ún. táncos fonóknak volt; este tartották, eljártak ide a legények is. A fonók intézménye a kenderfeldolgozás házi módjainak megszűnésével a XX. század első felében számolódott fel. Maradványaival azonban elszórtan még ma is találkozunk. A fonóknak maradandó művészi emléket állított Kodály Zoltán: A székelyfonó című, 1932-ben bemutatott művével (43.   kép).A takácsok

Mint a takács szó mutatja, a takácsmesterséget a Kárpát-medencében lakó szláv népek valamelyikétől vettük át, maga a szó is szláv eredetű (vesd össze: tkács). A legegyszerűbb megfogalmazás szerint a takács vászonkészítő szövőmester. A Kár­pát-medencében a XI-XII. századtól ismeretesek a rájuk vonatkozó adatok. A taká­csok települését jelzi a Veszprém megyei Takácsi falunév, mely már a XII. században fennállott. A takácsmesterség a középkor óta állandóan férfimunka volt, lásd a sza­bad királyi városok XIV-XV. századi összeírásait és számadásait. A finomabb és min­tás szövetek közül a XV. század első évtizedeiben már lenvászonról, gyolcsról, fátyol­ról, barhentről (bakacsin) számos adat tanúskodik. A csüllenggel (festéknövénnyel) festett kék fonalak díszítik azokat a féltve őrzött textilemlékeket, amelyeket parkant, poksin, bakacsin néven ismerünk, és a barhent készítése a XV. században már az egész országban elterjedt. A barhentosok mintakincse, szövéstechnikája a későbbi takácsok munkáját is befolyásolta. Az ún. madaras (gefogletes) motívum számtalan változatban és átkfogalmazásban évszázadokon át a legkedveltebb minták közé tartozott, egészen napjainkig. A szövéshez 4-6-8 nyüstöt használtak, amelyek lábítóinak keresztkötése, illetve váltása gyakorlott és ügyes lábmunkát követelt meg.
A magyarországi céhes takácsokra vonatkozó első hiteles oklevél az erdélyi szászokkal kapcsolatosan született 1376-ban (44. kép). Kolozsvárott egyházi szervezetből nőtt ki a lenszövők céhe, szabályzataikat 1479-ben a város főbírája adta ki. Sopronban 1379-ben még csak két, 1426-ban már hat takács és egy fátyolszövő, valamint egy vászon kereskedő ismert. A helyi Szent Mihály-templomban alapított oltáregyletből alakult meg a takácscéh 1524-ben.
A falvakban a XVII. századtól kezdődően kaptak jelentősebb szerepet a takácsok. Előbb Ny-Magyarországon, majd a Dunántúlon alakultak falusi takácscéhek, a XVIII. században már főleg csak ezek tagjai szőttek. A takácsiparban az ország területén négy olyan régió alakult ki, amelyek központjai nagyobb területre kiható kisugárzással bírtak, így az erdélyi Szászföld, másodszor Kassa, harmadszor a nyugat-magyarországi, dunántúli körzet, negyedszer Pest-Buda (45. kép).
A XIX. század közepére általánossá vált a házilag készített fonal takácsmeste­rekkel való megszövetése. A takács terményért vagy pénzért szőtt. A legtöbb faluban dolgozó takács nyáron részes aratónak ment, és csak ősztől tavaszig űzte mestersé­gét. A takács szövőszéke zártan beépített állványú, nehezebb, rögzítettebb, mint a parasztszövőszék. A vetélője is eltér a hagyományos csónak formától: ezt gyakran nem is kézzel dobja át szövéskor a fonal nyíláson, hanem egy zsinór megrántását szövőszékre szerelt egyszerű szerkezet kéz érintése nélkül csúsztatja át meg vissza.A takácsmintakönyv a takácsok mustráit tartalmazó kézirat. A mintákor túl adatokat tartalmaznak tulajdonosuk vándorlására, a mesterség elsajátításának helyszíneire. A legrégebbről ismert hazai takácsmintakönyv 1782-ből való a Veszprém megyei Takácsiból. A takács szőttesek a céhekbe tömörült takácsok munkái, szem­ben a paraszti családi munkaszervezetben készített paraszt szőttesekkel. A szö­vés technikája szerint megkülönböztethetők a barhentszövők, a sávolyos és hímes takácsok munkái (46. kép).Összefoglalóan az eddig a fonásról, szövésről és a takácsokról elmondottakra idéz­hetjük Vörösmarty Mihály „Mit csinálunk" című versének egyik versszakát:

"...
Mit csinálnak Magyarhonban?
Szőnek, fonnak és akarnak  -
Tán vakarnak? semmi tréfa!
Posztó is kell a magyarnak.
Hát   takács-e a magyar nép?
Nem szégyenli a vetéllőt?
Semmi baj! tán   összefűzi
Amit a sors egybe nem szőtt
... "
       
A Hudák család kézi szövő- és varróműhelye

A fejezet címe összefoglalja mindazt, amit az egykori Reck kúriában működő családi vállalkozás tevékenysége lefed. 1989-től ugyanis az épületegyüttesben a Hudák család szövőműhelye, majd tevékenységi körüket bővítve, 1992-től magyar nemesi és polgári díszruhákat készítő varrodája működik.
A családi vállalkozás lelke, Hudák Józsefné (Zsótér Julianna) és férje az 1970-es évektől az 1980-as évek közepéig makraméval foglalkoztak, az ügyes kezű asszony művészeti nívódíjas makramé készítővé vált. E tevékenysége után a Szegedi Háziipari Szövetkezet bedolgozója lett, onnan kapta az alapanyagokat, a mintákat stb. A kiváló szervezőtehetségű Julianna keze alá olykor húsz helyi lakos is dolgozott (szőtteseik Erfurtba és Frankfurtba is eljutottak). A „szegedi” évek után is a szövésnél maradtak, de immáron családi vállalkozásban. Julianna férje, valamint fiai, József és Csaba 1989—1990-ben készítettek egy szövőgépet, melyen szőnyegeket, asztalterítőket, függönyöket gyártottak, és ezeket saját maguk értékesítették (47. kép).
Az újabb ötlet, a lenvászonból és a különböző bársonyokból, azaz finomabb kelmékből készített ruhák azonban komolyabb gépparkot igényeltek. Szerencsés fordulatnak köszönhetően 1993-ban sikerült megvenniük a Tótkomlósi Háziipari Szövetkezet szövőgépeit és mintakollekcióját (247 db, Julianna kedvence az orosházi minta).
A családi vállalkozás másik eleme 1992-től a magyar nemesi és polgári ruhákat készítő varróműhely, Hudák Mariann „a varrónőnek született lány” felségterülete, aki a Magyar Divat Intézetben végzett női ruhaszerkesztő, tervező és modellező szakon. Vele született tudását a Müller Szabászakadémián fejlesztette tovább Düs­seldorfban, immáron a férfiruhák készítése terén is. Saját bevallása szerint szinte egyáltalán nem rajzol előre, hanem rögtön az anyag kiszabásával kezdi ruhakölte­ményeinek kialakítását. Természetesen előtte a megrendelővel megbeszéli a ruháról való elképzelést, és magában vázlatosan eltervezi, „egyből látja maga előtt” a darabot.
Nagyon fontos számára a megrendelőről alkotott személyes benyomása, a vevő megismerése, mert csak akkor tud igazán jó és szép, kizárólag személyre szabott ruhát készíteni. Amikor már teljesen elkészült a ruha, akkor még egyszer végigsimogatják, megnézik minden részletét, ellenőrzik a hajtásokat, hogy minden tökéletes-e. Ezt úgy hívják, hogy „szeretőzés", melyről a vevők nem tudnak, esetleg csak megérzik. Minden ruhájuk zsűrizett és levédett.
A gyönyörű ruhákat megcsodálták már Brüsszelben két helyszínen, ahová - nemes gesztusként - elvitték magukkal a Csorvás Népművészetéért Egyesület minden tagjának egy-egy termékét is. A passaui, lipcsei kiállításokon túl természetesen rendszeresen bemutatkoznak a hazai tárlatokon és fesztiválokon. Olaszországban mindig szívesen látott vendégek. Az Alpok-Adria szépségversenyen résztvevő hölgyeket ők öltöztették (48. kép). Nem véletlenül szerezte meg tehát Julianna 1987-ben a Szövő Népi Iparművész végzettséget, Mariann pedig 2002-ben a Mesterremek Díjas Viseletkészítő címet. Emellett elnyerték a Nemzetközi Textiles Konferencia, az Expo, a legjobb hazai kézműves termék, a legjobb kézműves kiállító díját. 2016-tól a műhely bekerült a Békés Megyei Értéktárba.
Csorvás volt földbirtokos családjának leszármazottja, Wenckheim László gróf Magyarországon jártában gyakran meglátogatja a kúriát, és családja számára ruhákat is vásárol. Hozzá hasonlóan több jeles személyiség megfordult már itt.
Mivel Hudák nagyapa szerint a „magyar emberhez a ló illik”, ezért Julianna fia, Csaba gondozza a kúria melletti istállóban a néhány póniból álló „családi ménest”.
FELHASZNÁLT IRODALOM ÉS RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK

BARANYAI Kálmán: Csorvás XIX. század végi társadalomrajza a házassági anya­könyvek alapján. Békési Élet. 1970.2. sz. 316-332.
BARANYAY Kálmán: A halál okának megnevezése és a halálozás alakulása Csorváson az utolsó 75 évben. Békési Élet 1971.2. sz. 334-356.
BÉKÉS megye helyi jelentőségű természetvédelmi területei. ProVértes Kiadó. Csákvár, é.n.
BLAZOVYCH László: A Körös-Tisza-Maros-köz középkori településrendje. Békéscsaba-Szegd, 1985.
BLAZOVICH László (szerkesztette): A Körös-Tisza-Maros-köz települései a középkorban. Dél-Alföldi évszázadok 9. Szeged, 1996.
BMMK = Békés Megyei Múzeumok Közleményei, Békéscsaba
BOGDÁN István: Régi magyar mesterségek. Bp., 2006. Bp. = Budapest
CSÁNKI Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I. Bp.,1890.
CSORVÁS bemutatkozik honlap.
CSORVÁS történelme. Sulinet.
CSORVÁS város honlapja.
CSORVÁS város települési értéktára. Csorvás, 2015.
DANISS Győző-SASS Ervin (szerkesztette): Békés megye harminc éve. Békéscsaba, 1975.
DEZSŐNÉ Borbély Anna — PARÓCZAINÉ Simay Ildikó: A fonás, szövés alapjai. Debrecen, 2000.
ÉBLE Gábor: A Harruckern és a Károlyi család. Bp., 1895.
FÉNYES Elek:  Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben. I-VI. Pest, 1836-1840.
GUDENUS János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. I-II.Bp., 1990-1993.
HAAN Lajos: Békés vármegye hajdana. I. Pest, 1870.
KÁLDY-NAGY Gyula: A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása. Békéscsaba, 1982.
KARÁCSONYI János: Békés vármegye története. I—III. Gyula, 1896.
KASUBA István: A 150 éves Csorvás képekben. Csorvás, 2006.
KASUBA István: Románok Csorváson. Csorvás, 2003.
KASUBA István: Szlovákok Csorváson. Sulinet.
KISS Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. I—II. Bp., 1988.
KOSA László-SZEMERKÉNYI Ágnes: Apáról fiúra. Bp., 2006.
KOVÁCSIK János: Békés vármegye útmutatója és közérdekű címtára. Békéscsaba, 1936.
KÖRÖS-Maros Nemzeti Park honlapja.
KRISTÓ Gyula: Békés megye a honfoglalástól a törökvilág végéig. Nyolcszáz esztendő a források tükrében. Békéscsaba 1981.
MAGYARORSZÁG történeti statisztikai helységnévtára. 3. Békés megye. Bp. 1993.
MADAY Pál: Békés megye városainak és községeinek története. Békéscsaba 1960.
MAGYAR néprajzi lexikon. I-V. Bp. 1977.
MÁRKUS György (szerkesztette): Békés vármegye. Bp., 1936
NAGY (Lajos) Ludovicus: Notitiate politico-geographico-statisticae invlyti regni Hungariae, partiumque eidem adnexarum. I. Buda, 1828.
D. NAGY András: Gyula. Városháza. Békés megye településeinek címerei a díszteremben. Tájak, Korok, Múzeumok   699. Bp., 2000.
PALATINUS József:Békésvármegyei nemescsaládoktörténete.I.Bp.1909.
PALUGYAY Imre: Békés-Csanád, Csongrád és Honth vármegyék leírása. Pest 1855.
SCHERER Ferenc: Gyula város története. I-II. Gyula, 1938.
SZATMÁRI Imre: A középkori Csorvás és temploma. BMMK 20. 1999. 83-145.
SZATMÁRY Imre: Békés megye középkori temploma. Békéscsaba, 2005.
SZENTKERESZTY Tivadar: Békés vármegye népoktatásának története. Békéscsaba, é.n.
TAKÁTS Sándor: A magyar múlt tarlójáról. Bp., é.n.
S. TURCSÁNYI Ildikó: Árpád-kori ház a középkori Csorvás faluhelyről. BMMK 33. 2009. 49-66.
VÁLYI András: Magyar országnak leírása. I. Buda, 1796.
VIRÁG Zsolt: Békés megye kastélyai és kúriái. Magyar kastélylexikon 10. Bp., 2009.
ZALAI György: Csorvás története a különböző korokban. Kéziratok Munkácsy Mihály Múzeumban. Csorvás, 1992.

Felelős kiadó: Ravasz Attila, az Art Copy Studio Kft. ügyvezetője
Készítette: Art Copy Studió Kft.
Vissza a tartalomhoz