Bevezető - Csorvási történetek

Csorvási históriák
Csorvási históriák
Tartalomhoz ugrás
Nagyközség a viharsarokból előlap
Nagyközség
a Viharsarokból


         
FEJEZETEK

CSORVÁS RÖVID TÖRTÉNETÉBŐL
       
 

         
BUDAPEST, 1987
CSORVÁS NAGYKÖZSÉGI TANÁCS MEGBÍZÁSÁBÓL
 
KIADJA A
 ZRÍNYI KATONAI KIADÓ

Szerzők
I. fejezet
SZABÓ ISTVÁN
II. fejezet
NAGY-PÁL ANDOR
III. fejezet
BARÁTH LAJOS
IV. fejezet
TEMESI JÁNOS
V. fejezet
KISS ISTVÁN
KOVÁCS JÁNOS
SZÉLL LÁSZLÓ
VL. fejezet
SZABÓ ISTVÁN
VII. fejezet
SZILÁGYI MENYHÉRT
Szerkesztette
SZABÓ ISTVÁN

A felvételeket
SZABÓ ISTVÁN

a grafikákat
KECSKÉS RÓBERT
készítette
A kiadvány Csorvás fennállásának 770., önálló adófizető községgé válása 130. évé­ben jelent meg.

Csorvás: nagyk. Békés vm. orosházi j.-ban (1910)
5680 magyar és tót lak.; van hitel­szövetkezete,
2  gőzmalma, vasúti állomá­sa, posta- és táviróhivatal,
telefonállomása. Határa 9006 ha C. régi hely, 1217.
már fa­lu volt, a török idejében elpusztult.
(Révai Nagy Lexikona V. k. Bp., 1912. 151. o.)


Csorvás: nk. Békés   vm. orosházi j.-ában,
a szeged—békéscsabai vasútvonal mellett.
Áramfejlesztőtelep, gőzmalom. (1930) 6869 lak.   
(Üj Idők Lexikona   5. és 6. k. Bp., 1937. 1545.   o.)


Csorvás: ötk. Békés   m. orosházi j. L.: 7800.
Nagyhatárú település, sok tanyával, az or­szág
legjobb talajaival. Tanyavilágának egy részét
községgé alakították   (Gerendás). Ág - gépállomás;
baromfitenyésztés.
(Üj Magyar Lexikon   1. k. Akadémia, Bp., 1960. 523. o.)


Csorvás: 1970-töl nagyközség. L.: 6920.
(Új Magyar Lexikon   7. k. Akadémia, Bp., 1972. 94. o.)
BÉKÉS MEGYE
  az ország térképén
Csorvás község történetének rövid ismertetését tartja kezében Kedves Olvasó.
A kiadvány megjelenésének évében éppen 770 éves ez a tele­pülés. Nemzedékek csinosították, fejlesztették, építették újjá, nemzedékek hagyták örökül utódaiknak, hogy folytassák az építömunkát.
Nem nagy ez a falu — habár nagyközség. A nagyléptékű tér­képek méretaránya nem is teszi lehetővé, hogy feltüntessék raj­ta. A Viharsarok agrárküzdelmeiről szóló átfogó írások többek között Orosházát, Békéscsabát említik. (S ezek rajta vannak a térképen is.) Mi, az unokák, fiák azonban büszkék vagyunk ar­ra, hogy a küzdők soraiban ott voltak a csorvási elnyomottak, nagyapáink, apáink is. Tetteikkel beírták falunk nevét is a for­rongó helységek neve közé.
Nekünk, akik itt születtünk, akik lakjuk, ez az otthonunk. Számunkra itt kezdődik a haza. Elődeink nekünk építették, a mi kezünk munkája is szépíti, bővíti. Szeretjük hazánknak ezt a darabját. S vajon nem jobban tudjuk-e becsülni, ha többet tu­dunk róla, ha alaposabban megismerjük? Gondoljuk, s remél­jük, ez belső igénye a szülőföldjét igazán szerető lakosnak. Ezt az igényelt ismeretadást kívánja szolgálni könyvünk, szövegben és képben.
Településünk történetének megírására már több próbálkozás történt. Most, a 80-as évek adták meg a lehetőséget, hogy az előző törekvések eredményeire alapozottan, fejezeteket foglal­junk össze Csorvás történetéből. Sem a történeti kutatás körül­ményei, sem a terjedelem szabta feltételek nem engedték meg, hogy monográfiát készítsünk. Arra vállalkozhattunk csupán, hogy rövid áttekintést adjunk a régmúltról, felvillantsuk, mi­lyen út vezetett a felszabadulás óta eltelt négy évtizeden át a jelenhez. Azzal a szándékkal terveztük, hogy nyomdai termék­ben öltsön testet a régmúlt idők rövid krónikája, falunk új ko­rának néhány főbb fejlődési szakasza, hogy láttassák az emlé­kezet, a szóban fennmaradt történelem.
Sajátos fénykép ez az összeállítás. Sajátos, mert ki-ki színez­heti egyéni életútjának beépítésével, belegondolásával. S ha így van. akkor talán nem tévedünk, ha azt hisszük, bekerül ez a kiadvány a családi albumba, elfoglalja helyét a híven őrzött, becses emlékek között. Ekkor pedig nem volt hiábavaló a meg­jelentetése. Hihetjük, hogy elérte a célját.
Alcímként fogalmaztuk meg, ..Fejezetek Csorvás rövid törté­netéből''. Tudjuk, e fejezetek kiegészítésre kívánkoznak, s azt is, hogy folytatódniuk kell. S ahogy a mai ifjak fogják átrajzol­ni Csorvás térképét, talán éppen az ifjú olvasók közt lesz az, aki majd újabb történeti kutatásaival segíti egy majdani kiadás bő­vítését.
Csorvás nagyközségi pártbizottsága, tanácsa köszönetét fejezi ki mindazon szerveknek, szervezeteknek, amelyek tényanya­gaikkal, irattáruk rendelkezésére bocsátásával segítették e hely­történeti kiadvány összeállítását. Megköszöni azoknak a szemé­lyeknek a közreműködését, akik élettörténetük egy szakaszának elmondásával járultak hozzá, hogy a felnövő nemzedék megis­merhesse szülőföldje lakóinak korábbi életét. Köszönetét mond a szerzőknek, akik társadalmi munkában vállalták, végezték a megírást, összeállítást. Megköszöni Zalai Györgynek, az MSZMP Békés Megyei PB nyugalmazott titkárának, falunk szülöttjének, a véleményével és értékes javaslataival nyújtott segítségét. Megköszöni végül a Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó és a Nyírségi Nyomda dolgozóinak, hogy bábáskodtak e kiadvány megszületésénél.
Vissza a tartalomhoz