OKTÓBER FIAI OKTÓBERBEN HOZTÁK A SZABADSÁGOT - Csorvási történetek

Csorvási históriák
Csorvási históriák
Tartalomhoz ugrás
V.
  
OKTÓBER FIAI OKTÓBERBEN HOZTÁK
  A SZABADSÁGOT
       
A község történetének új fejezete 1944. október 6-án délelőtt 11 órakor kezdődött. Ekkor érték el területünket a felszabadító szovjet hadsereg, a Malinovszkij marsall vezette 2. Ukrán Front Plijev lovas-gépesített csoport és az 53. hadsereg egységei. Csanádapáca felöl Gerendáson át nyomultak előre, Csorváson gyor­san áthaladtak, nem ütköztek német, illetve magyar ellenállás­ba. A község elöljárói elmenekültek, elhagyták hivatalukat.
A felszabadulás után már három nappal — október 9-én — Tóth Czeper Pál és Öze József felkeresték Orosházán a felsőbb kapcsolatokat és a szovjet katonai parancsnokságot, támogatást kértek a Magyar Kommunista  Párt csorvási szervezetének meg­alakításához. Segítségükkel és egyetértésükkel 1944. október 13- án — az ÁFÉSZ mai épületében —


MEGALAKULT A   MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT
HELYI SZERVEZETE.

Az alapító tagok többségében földmunkások, néhány iparos volt közöttük. A párt alapító tagjai az eredeti jegyzőkönyv fel­sorolása szerint: Németh János, Békési Lajos, Kómár Lajos, Öze József, Kovács Pál, Török Pál, Csuvár Imre, Sárközi András, Sasala György, Tóth Czeper Pál, Borsi Ferenc, Grek Pál, Grek István, Valach Imre, Hrabovszki János, id. Oszlács Mihály, Zsofcsin János.
Az alakuló ülés megválasztotta a végrehajtó bizottságot, an­nak titkára Békési Lajos lett.
A pártmunkát a vb tagjai megosztották egymás között. Pél­dául a malmokat Zsofcsin János, a gazdasági üzemeket Kómár Lajos és Öze József ellenőrizték. Megválasztották a közbizton­sági szerveket, a rendőrség tagjait és a kézbesítőket. A rendőr­ség első  parancsnoka Hrabovszki János lett, később Vatta Mi­hály, majd Kómár Lajos látta el a parancsnoki tisztet.
1944 decemberéig a párt taglétszáma 47 főre emelkedett. Ez év decemberében megalakult a Szociáldemokrata Párt helyi szer­vezete is.
A Magyar Kommunista Párt helyi szervezete élére állt az új élet beindításának. A helyzet mielőbbi normalizálása érdekében felhívták a lakosság figyelmét a legfontosabb teendőkre: az őszi mezőgazdasági munkák mielőbbi befejezésére. Cáfolták a rém­híreket, agitáltak, mozgósítottak. Szervezték, hogy begyűjtsék a széthagyott fegyvereket, lőszereket, hogy beinduljanak a mal­mok. Rövid idő alatt helyreállt a közrend, kinyitottak, árusítot­tak az üzletek.
A végrehajtó bizottsági ülés 1944. október 22-én kelt jegyző­könyvéből ez olvasható: „Csorvás községben a politikai és köz­igazgatási irányítást átvette a párt, és két megbízottal képvisel­teti magát az elöljáróság mellett működő tanácsban. Gondosko­dás történt a nagybirtok(ok) ellenőrzéséről.
A kenyérellátás végleges biztosítására az elöljáróság elfogadta a párt javaslatát. Az itt áthaladó Vörös Hadsereg katonáinak el­látásáról a nagybirtok(ok) terhére gondoskodni kell.”
Érlelődtek a feltételei, hogy meginduljon a demokratizálódá­si folyamat. Jelentős szerepe volt ebben az 1945. január 8-án megalakult Nemzeti Bizottságnak, amelyet — személyi okok mi­att — január 23-án újjászerveztek. A Nemzeti Bizottság elnöké­nek Németh János földművest (1945. március 17-től pedig Do­hányos Pált), titkárának Kőhalmi János tanítót választották meg. A Nemzeti Bizottság tagjai: Németh János. Dohányos Pál (Ma­gyar Kommunista Párt). K. Kukla István, Bíró János (Szociál­demokrata Párt). Fórján András, Joó Péter (Független Kisgazda Párt). Oszlács Mihály. Kőhalmi János (Szabad Szakszervezetek).
A Nemzeti Bizottság a községi   képviselőtestület létszámát 21 főben határozta meg. Ennek megoszlása: MKP — 5   fő; SZDP — 5 fő; FGP — 5 fő; Szabad Szakszervezetek 6 fő.
A múlt rendszerbeli elöljáróságot átszervezték. A régi főjegy­ző helyére Csabai Pál (a volt jegyző) került, a képviselőtestületi tagok között a dolgozók képviselői is helyet kaptak. (Lásd   az előbbi jegyzőkönyvi kivonatot, illetve a Nemzeti Bizottság által delegáltak összetételét.)
1945. január 20-án megalakult az első tömegszervezet — az Országos Földmunkások Szakszervezete — helyi szerve. Vezetője id. Oszlács Mihály. Később ebből jött létre az Új Birtokosok és Földhözjutottak Országos Szövetsége (UFOSZ), majd a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége (DÉFOSZ).
1945. május 26-án megalakult a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége csorvási szervezete, 45 taggal. Az MNDSZ vezetősé­ge is koalíciós alapon szerveződött. Titkára — Bencsik Andrásné — MKP-tag volt. A nőmozgalom tömegbefolyásának erősö­dését bizonyítja, hogy a taglétszám 1953-ra 630 főre nőtt. Meg­szervezték, gyűjtésből, műkedvelő előadások bevételeiből üze­meltették a napközis óvodát. Sokirányú tevékenységük közép­pontjában a nők politikai felvilágosítása állt. Aktív részesei vol­tak az 1945-ös és az 1947-es választások felvilágosító munkájá­nak.
1949-ben rendezték meg az első nemzetközi nőnapot. Ezen általános felajánlás hangzott el a baromfi- és tojásbeszolgáltatás túlteljesítésére, a ..Keltess több baromfit!” nevű mozgalomban. Teljesítéséért néprádiót kapott a szervezet. 1952-ben a koreai népet segítő bélyegárusítási akcióban megyei elsők lettek, s ez­zel elnyerték a megyei vándorzászlót.
Az ország teljes felszabadítása után, 1945. április 29-én ala­kult meg a Nemzeti Paraszt Párt helyi szervezete, Kőhalmi Já­nos és Bella Bálint vezetésével.

         
ELDŐLT AZ „EZERÉVES PÖR”

Községünkben gyorsan kibontakozott az agrárforradalom. Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete alapján már 1945. máicius 15-én, 32 taggal megalakult a Földigénylő Bizottság. A bi­zottság a már előzőekben említett pártok küldötteiből állt. El­nöke id. Oszlács Mihály, titkára Balla Sándor lett. A bizottság első feladatát az uradalmi földek felmérése, a földigénylők szám­bavétele és az igények elbírálása képezte. Ezt követte az admi­nisztrációs és műszaki munka elvégzése. Az írásos tevékenység­ben sokat segítettek a nevelők — Horváth Irénke, Kelemen Mar­git, Kőhalmi János.
1945. április 17-én zeneszó mellett vonultak fel a főutcán a nincstelen parasztok, munkások és értelmiségiek, hogy ünnepé­lyesen, jelképesen megkezdjék a földosztást. Elsőként azok az agrárproletárok — Németh János, id. Dohányos János, Kómár Lajos — kapták meg régi jussukat, akiknek a Horthy-fasizmus idején, haladó gondolkodásuk miatt, a legtöbb üldöztetésben volt részük.
A bizottság április 26-án kezdte a történelmi munkát. 6677 kh földet osztottak ki 869 család között. Családonként 5 kh föld és gyermekenként plusz egy hold jutott. A családok közül 600 volt a nincstelen proletár, gazdasági cseléd. 100 család tartozott a kis- és szegény paraszti kategóriába.
A földosztás idején megtörtént a házhelyek kijelölése, az ura­dalmi épületek lebontása, az építési anyagok szétosztása. A bi­zottság 1947 februárjában fejezte be munkáját. Ezzel Csorváson is eldőlt az „ezeréves pör”. A föld kimérésénél tanúsított, fárad­ságot nem ismerő, igen lelkiismeretes munkájukkal kiérdemel­ték, hogy itt is szerepeljen a nevük: Turcsek Béla, Gyarmati La­jos és Bella Bálint.
Az újonnan földhöz juttatottak nagy lelkesedéssel, egy ember­ként összefogva dolgoztak azért, hogy új tulajdonukon a tava­szi mezőgazdasági munkákat időben elvégezhessék. Igavonó jó­szág alig volt. Voltak, akik ásóval kezdték meg földterületük bemunkálását. Mások családjukkal együtt éppen hogy nem ma­guk húzták a boronát, de bemüveletíenül nem hagyták a földet.
A reakciónak a földreform és újjáépítés elleni támadása köz­ségünket is elérte. 1946-ban, amikor a földosztás nagy része be­fejeződött, a nagybirtokosok egy része vissza akarta venni ingat­lanjait. Reck Géza nagybirtokos a földjét, gróf Wenckheim Ma­tild a malmát, egyes kulákok pedig tagosítást követeltek. A „föld­es vagyonfoglaló” törekvéseket a lakosságnak a múltbéli nyo­morúság emlékéből is táplált harcos kiállása, erősödő egysége meghiúsította.


ERŐSÖDÖTT A PÁRT TÖMEGBEFOLYÁSA

A Magyar Kommunista Párt jól látta, hogy a hatalomért folyó harc még nem dőlt el. A párt helyi szervezetének tagjai — élü­kön Dohányos Pál titkárral — agitáltak, erősítették az új társa­dalmi rendbe vetett hitet. Arra törekedtek, hogy az SZDP-vel erősítsék a kapcsolatot. Ezt a célt szolgálták többek között a pártközi értekezletek. Az MKP kezdeményezésére megállapod­tak a gazdasági és politikai együttműködés legfontosabb kér­déseiről, így: a gazdasági feladatok folyamatos egyeztetéséről, közös pártnapok, pártaktívák szervezéséről, közös ,,R”-gárda fel­állításáról. Erősödött a párt tömegbefolyása mind a községben, mind pedig a külterületen. (A külterületen élt akkor a lakosság­nak több mint 40   százaléka.)
1947-ben önálló pártalapszervezet létesült Nagymajorban, Kis-majorban, Rudolf-majorban, Károly-majorban, Reck-külsőben. A párt taglétszáma ez időben 869.
Vessük össze a helybéli választási eredményeket:
   
Az 1945-ös őszi választások:
FKP
1444
szavazat, az összes  szavazat
33,1 %-a
MKP901
szavazat, az összes szavazat
20,5 %-a
SZDP1593
szavazat, az összes szavazat
36,9 %-a
NPP374
szavazat, az összes szavazat
8,6 %-a
PDP29
szavazat, az összes szavazat
0,7 %-a
   
Az 1947. augusztus 31-i választáson az MKP a legtöbb  szava­zatot kapta. A leadott 4593 szavazat megoszlása a következő:

MKP--31,66 %

SZDP--
24,58 %

FKP--
17,66 %

NPP--
11,83 %
A többi párt együtt 14,27%-ot ért el. Csorváson a két iik káspárt megszerezte a szavazatok több mint 56%-át, a koalíciós pártok pedig elsöprő sikert arattak. Ezen a választáson Csúvár Imre személyében először került csorvási állampolgár a Parla­mentbe. (Csúvár Imre 1900. október 1-jén Csorváson született. Parasztcsaládból származik. Szegénységük, gyermekkorának sok mostohasága korán gondolkodó emberré tette. 1918-ban, 18 éves korában lett tagja a Szociáldemokrata Pártnak. A munkásérde­kek mellett mindig bátran kiállt. Állandó kapcsolata volt az Orosházán és a Csorváson működő illegális kommunista sejttel. Tiltott gyűlések tartása miatt több alkalommal hetekig, hóna­pokig fogva tartották, a csendőrök többször megverték. 1944-ben internálták két hónapra. A felszabadulást követően a községhá­zán dolgozott, egyik szervezője a földosztásnak, részese a helyi Földműves Szövetkezet létrehozásának, s megalakulásától egy évig annak elnökeként dolgozott. Nyugdíjazásáig, 1964-ig, meg­szakítás nélkül az államapparátusban dolgozott.)
Az 1949-es választáson falunk dolgozói is — 99 százalékos többséggel — a népfront jelöltjére adták le szavazataikat. Ez a demonstráció zárta le a koalíciós időszakot.
A felszabadulás után a község fiataljai tömegesen aktivizá­lódtak. Létrejöttek a rétegszervezetek. Ezek közül a legnagyobb tömegbefolyása — szorosan együttműködve a kommunista párt­tal — a MADISZ-nak volt. A MADISZ első elnöke Nagy Lajos, titkára Kovács József lett.
A két munkáspárt egyesülése után   községünkben is létrejött az egységes ifjúsági szervezet — a Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ).  itkárának Zsiga Józsefet választották. Kiemelkedő mun­kát végző aktívák voltak: Bencsik Vera, Péli Etelka, Rusz Ilona, Tóth István, Vereska Anna.
Az MDP segítségével élénk ifjúsági élet volt a faluban és a külterületen. A fiatalok legfontosabb feladatuknak tartották a meggyőző, mozgósító, politikai-felvilágosító munkát. E célból rendszeresen szervezték az úgynevezett Önképző Köröket. Nagy figyelmet fordítottak a párt utánpótlásának nevelésére, sok if­jú tag került ekkor a párt soraiba. A párt megbízásából  Havrán Mihály titkár és Bencsik Andrásné vezetőségi tag patronálták az ifjúsági szervezetet.
A DISZ-esek aktívan részt vettek a tanácsválasztás politikai előkészítésében, részt vállaltak a végrehajtásból. Segítették a bé­kekölcsönjegyzést.
Megyeszerte ismert volt műkedvelő színjátszó csoportjuk, jár­ták a falvakat, a tanyavilágot. A legnagyobb sikert a Tolsztoj: Feltámadás című darabjával érték el, amelynek bemutatója volt a békéscsabai Jókai Színházban. Részt vettek a községi dalár­dában. Vasárnaponként bált rendeztek. Élénk volt a sportélet is. Kiemelkedő munkájuk elismeréséül 5 tagú küldöttség vett részt a budapesti VIT-en.


RÉGI HANGYA — ÚJ FÖLDMŰVES SZÖVETKEZET

Községünkben a felszabadulás előtt a Hangya Szövetkezet vegyes kereskedése és kocsmája mellett 27 kiskereskedő műkö­dött. Felszabadulás után itt is megindult a küzdelem a régi szö­vetkezet demokratikus átszervezéséért. A Csorvási Földigénylö Bizottság 1945 júniusában azt jelentette a megyei Földbirtok­rendező Tanácsnak, hogy „a Dolgozók Szövetkezete alakulása a régi Hangya Szövetkezet átszervezésével folyamatban van, amely termelő, fogyasztási és értékesítő szövetkezet lesz. Az alapsza­bály kidolgozása egy időben folyamatba van téve.” A jelentés azon alapult, hogy a kommunista párt helyi vezetőségének kez­deményezésére 1945 júniusában összeült a Hangya Igazgatósága. A régi vezető lemondott és helyébe a kommunista pártszervezet titkárát választották meg. Az új ügyvezető irányításával meg­kezdődött a szövetkezet átszervezése. Az elgondolás az volt, hogy a községben ne legyen másik szövetkezet, hanem a Hangyát kell átszervezni. A demokratikus pártok képviselőiből koalíciós ve­zetőségethoztak létre, a szövetkezet tevékenységét kiterjesztet­ték a mezőgazdasági termelés, beszerzés és értékesítés terüle­tére is.
A terveknek megfelelően lemondatták a régi vezetőséget. A de­mokratikus pártok küldötteiből alakult egy szélesebb körű bi­zottság, amely az igazgatóság és a felügyelőbizottság összeté­telét személy szerint tárgyalta. A bizottságot az az elképzelés vezette, hogy a község minden rétege legyen képviselve a szö­vetkezet vezetésében. Az új vezetőség összetételében tükröződ­tek a helyi politikai erőviszonyok. A bizottság javaslata alap­ján megválasztott új igazgatóság ügyvezetője és négy tagja a kommunista párt, elnöke, további négy tagja a kisgazda párt képviselője volt. Az igazgatóságban egy-egy tagja volt a Szo­ciáldemokrata és a Nemzeti Parasztpártnak. A felügyelöbizottságban ugyanilyen volt a arány.
A vezetőség kérelemmel fordult az Országos Földbirtokrendező Tanácshoz, hogy a kiosztott nagybirtokon visszamaradt mezögazdasági gépeket, szerszámokat, épületeket és ipari műhelye­ket, valamint a községben található gazdátlan lovakat utalja a szövetkezet kezelésébe azzal, hogy azokat a szövetkezet a föld­höz juttatottak megsegítése érdekében hasznosítsa.
Ilyen előzmények után — 1945. december 2-án — alakult meg a helyi földművesszövetkezet. Az alakuló közgyűlésen 64 tag volt jelen. Az első igazgatósági tagok a következők voltak: Csúvár Imre, id. Balla Sándor, Jánovszki János, Seres Márton, Sztvorecz András, ifj. Oláh Imre, Tövisháti András, Melich János, Tóth István, Bíró János.
A földművesszövetkezet létrejötte után megnyíltak a külön­böző üzletágak.
Ide kívánkozik megemlíteni, hogy a felszabadulás után köz­vetlenül, az inflációs időszakban a piac „valutája” a tojás, bú­za, zsír és a sertés volt. A nagyobb városok ide utazó lakói az élelmiszerekért cserébe iparcikkeket adtak. A cserepiacon 1 ma­lacért 1 pár lábbeli járt. Egy liter bor ára 3 kg búza volt. Egy mázsa búzáért 5 mázsa fát lehetett kapni. Egy kabát, vagy nadrág értéke 1 kg zsír volt. Egy lepedőért vagy párnahuzatért szintén 1 kg zsírt adtak, vagy ugyanannyi szalonnát.
1946 augusztusában az új forint bevezetésével a községben is helyreállt a normális gazdasági élet. 1949-re a szövetkezeti mozgalomnak ez az ága új fejlődést, ért el. A Hangya beolvadt a földművesszövetkezetbe, amellyel ezen a területen létrejött az egység.
A földművesszövetkezet megerősödése után fejlődésnek indult a kereskedelmi élet. Az 1950-es évek közepére a következő üz­letek működtek:
1 vegyesáru üzlet
1 textil szaküzlet
1 dohánybolt
1 húsüzlet
1 zöldségbolt
3 belterületi fiókbolt
1 külterületi fiókbolt
1 vegyesáru üzlet Gerendáson.
A vendéglátóiparban Csorváson 4, Gerendáson 1 egység állt a lakosság szolgálatában. Az évi forgalom 1954-ben meghaladta a 19 millió forintot. Ebben az időszakban szövetáruból, selyem­áruból, rádióból, kisgépekből, kerékpárból jelentős volt a for­galmi növekedés.


LÉPÉSEK
A GAZDASÁGI FELEMELKEDÉS ÚTJÁN

A község fő jövedelmi forrását a mezőgazdaság képezte. A főbb mezőgazdasági kultúrák átlagtermése 1954-ben az alábbiak sze­rint alakult: búza 7,3 q/kh, kukorica 18 q kh, cukorrépa 145 q/kh.
A szarvasmarha-, ló- és sertéstenyésztés mellett igen jelen­tős a községben a baromfitenyésztés és a tojástermelés. 1954- ben 1149 ló, 1459 szarvasmarha és 5938 sertés volt a községben.
Az egyéni gazdák közül név szerint említésre méltó Fehér János — a későbbi Ady Tsz elnöke —, aki 16 kh földön gazdál­kodott. Országos hírű, törzskönyvezett ló-, szarvasmarha-, ser­tés- és baromfiállománnyal rendelkezett. Több kiállításon nyert első díjat.
A község lélekszáma az első tanácsválasztás előtt 7799 fő volt. A népesség 44%-a akkor külterületen élt. A termclőszövetkezetek mellett két állami gazdaság alakult. A Sertéstenyésztő A. G. (Brucella) 1100 kh-on gazdálkodott, a Petöfi-pusztai A. G. 1800 kh-on termelt. Igazgatójuk Bénián József.
A község iparilag gyengén fejlett, némi fellendülést a Gazdép Tröszt működése jelentett. Létrejött a Vegyes Kisipari Terme­lőszövetkezet, szabó, fodrász és cipész részleggel.
A lakosok közül sokan foglalkoztak háziipari tevékenység­gel, kenderből, rongyból fontak szőnyeget, pokrócot. A szövő­székek is házilag készültek. A seprűkötésnek is régi hagyomá­nyai voltak. 1955-ben Csorváson 70 önálló kisiparos dolgozott.
A lakáskörülmények sokat fejlődtek. 1930-tól 1944-ig a köz­ségben alig épült új lakás. Különösen kevés a második világhá­borúra készülődés ideje alatt: pl. 1933-ban 3, 1934-ben 2, 1938- ban pedig 8. A felszabadulástól 1954-ig 250 új ház és 100 fel­újítás mutatja az építkezés fellendülését. Két év alatt — 1952-ben és 1953-ban 120 család költözött új lakásba. És ezek már nem azonosok az egykori vertfalú, földes, egyszobás, kisablakos lakásokkal. Nagy alapterületű, téglából épült, világos, parket­tázott, jó részük fürdőszobás és természetesen villanyvilágításos otthonok. Elterjedt a központi fűtés, ami melegebbé, tisz­tábbá tette a helyiségeket.
A villamosítás fejlesztésével — a községet 1951-ben bekap­csolták az országos hálózatba — a vezetékhálózat 1946. évi 7,5 km-röl 1954-re közel 20 km-re nőtt. Erre az időre a fogyasztók száma több mint duplájára emelkedett, elérte az 1000 lakást.
Az egészséges ivóvízellátást — a mai Szabadság téren lévő — artézi kút, 5 szivattyús kút és egy ásott közkút biztosította.
A telefonhálózat 1955-ben bővült jelentősebben.
A község életében nagy esemény volt az 1950-ben megnyílt 7 ágyas községi szülőotthon.


A TANÁCS MEGALAKULÁSA
ÉS TEVÉKENYSÉGE

A proletárdiktatúra győzelmét követően nálunk is megszilár­dult a politikai egység. Az élet minden területén egyre inkább a néphatalom célkitűzései váltak valóra. A választás  közeledté­vel egyre erősödött a párt- és tömegszervezetek propaganda­felvilágosító, mozgósító munkája. A belterületen és a tanyavi­lágban egymást követték a kisgyűlések. röpgyűlések. Elindul­tak a helyi és vidékről érkezett házi agitátorok — a népnevelők. Magyarázták a tanácsok megalakulásának jelentőségét, a feladatokat, az új típusú hatalom lényegét —  ebben a dolgo­zó nép felelősségét, helyét, szerepét. Az agitációs munkában az MDP helyi szervezete járt az élen.
Ilyen előzmények után 1950. október 22-én Csorváson is rend­ben megtörtént a tanácsválasztás. A választók döntő többsége, a népfront jelöltjeire adta le szavazatát.
A tanács alakuló ülése a földműves szövetkezet tanácskozó termében volt. A tanácsba 81 rendes és 41 póttagot választottak.
A tanács elnökének id. Maczák Andrást választották, aki föld­művesként dolgozott az Új Élet Tszcs-ben, alapító tagként. Köz­megelégedésre 1967-ig, nyugdíjba vonulásáig látta el ezt   a fe­lelősségteljes funkciót.
A tanács vb-titkára Temesi János lett, aki nyugdíjazásáig — 1973-ig — szintén eredményesen dolgozott.
Ebben a időben a legnagyobb feladat az apparátus kiépítése, az intézmények működtetése, a népképviselet biztosítása, az adóbeszedés és a beszolgáltaiás szervezése volt. Ezzel együtt fontos volt a mezőgazdasági munka szervezése az egyéni gaz­daságokban, a tsz-ekben és az állami gazdaságokban. Nagy erő­feszítésekkel járt a közellátás biztosítása. Nem egy esetben okoz­tak gondot a szűkös anyagiak.
A végrehajtó bizottság hetente, a tanács havonta ülésezett. Az értekezletek vasárnapi napokon voltak, sokszor estig, éjsza­kába nyúlóan tartottak.
A tanács apparátusa 12—14 főből állt. A munkához sok se­gítséget adtak a tanácstagok. A községi és a járási tanácsban öbb mint 20 éven keresztül eredményesen tevékenykedett, többek között Fejér Jánosné, Sárközi Andrásné, Jurás István, Fara­gó Ferenc.
A tanács önkormányzati jellegének fejlődése, a önállóság, a lakossági összefogás erősödése azt eredményezte, hogy látvá­nyos fellendülésnek indult a község. A gyermekintézmények bővülését, az oktatás, a közművelődés feltételeinek kialakulá­sát, az egészségügyi ellátás fejlesztését a lakosság egyetértése kísérte.
A tanács 1963-ban javasolta, hogy  az ivóvízhálózat kiépíté­sére alakuljon Vízmű Társulat. A szervezésben a tanácstagok mellett részt vettek a Hazafias Népfront Választókerületi Bizott­ságának tagjai is. A lelkes agitáció ellenére sem sikerült a la­kosság 51 százalékának igenlő szavazatát megszerezni, így akkor a társulat nem jött létre.
A tanács, a népfront újabb kezdeményezésére 1967-ben is­mét megkérdezte a lakosságot, A próbálkozás sikerrel zárult. Létrejött a Vízmű Társulat, amely meg is építtette az ivóvíz­hálózatot és négy kutat fúratott a jó minőségű ivóvíz biztosí­tására. A szervezésben kiemelkedő munkát végzett dr. Csanádi József, a párt-végrehajtóbizottság tagja és dr. Lengyel Dezső, a Hazafias Népfront Bizottság elnöke.
Az egész lakosság, de főleg a naponta vidéki munkahelyre utazó több mint 1200 dolgozó helyeselte, hogy 1963—64-ben a község észak—déli irányú utcáiban megépültek a „gyűjtő jár­dák”, amelyek a község központjának és a vasútállomásnak a megközelítését szolgálták. A közlekedés színvonalát jelentősen emelte a 47-es út belterületi szakaszának és a Bajcsy-Zs. utcá­nak a szélesítése, korszerűsítése. A munkálatok alatt a közleke­dés a Gremsperger utcában létesített terelő úton bonyolódott le. Az ideiglenes terelő út később — megyei segítséggel — vég­leges   burkolatot kapott.
Az évek múlásával egyre inkább fejlődött a helyi pártbizott­ság és a tanács gazdaságszervező tevékenysége is. Szinte az egész község felsorakozott a határozat mögé, amikor 1969-ben döntés született a Hódiköt csorvási üzemének telepítésére. A volt mű­velődési ház épületet (régebben Kisgazda Kör) kollektívák, kis­iparosok társadalmi munkájának igénybevételével üzemcsarnok­ká alakították. így helyben munkát kapott 180 asszony, leány, akik addig a háztartásban vagy a mezőgazdaságban dolgoztak. Teljesítményük nyomán az üzem rövid idő alatt a vállalat egyik legjobb telephelye lett.
1979-ben a dolgozók korszerű, új üzembe költözhettek. Üzem­vezetők 1969—1971: Földi Ferencné, 1971—1981: Széll Lászlóné, 1981 — Szkaliczki Jánosné. A Hódiköt telepítése a község társa­dalmi életében is mérföldkőnek számít. Helyben itt indult meg a munkássá válás folyamata.


CSORVÁS — NAGYKÖZSÉG

A tanácstagok lelkiismeretes tevékenysége, az apparátus felkészültségének növekedése nyomán mind magasabb színvonalú lett a testületi munka, az igazgatási tevékenység. Dinamikussá vált a társadalmi, gazdasági fejlődés. Ezt ismerte el a Békés Megyei Tanács, amikor 1970. január 1. napjával az országban az elsők között Csorvás is megkapta a nagyközségi címet: íme, idézzük:

Békés Megyei Tanács

37/1/1969. (XII. 23.) számú

HATÁROZATA

A Békés Megyei Tanács az 1016/1969. (IV. 29.) Korm.
 számú határozat alapján

CSORVÁS

községet 1970. január 1. napjával

NAGYKÖZSÉGGÉ
 
és ennek megfelelően tanácsát   nagyközségi tanáccsá szervezi át.
A községi tanács, a végrehajtó bizottság és   az egységes
szakigazgatási szerv gyakorolja mind­azokat a jogokat,
amelyek
a nagyközséget megilletik.

Békéscsabán, 1969. december hó 23.   napján.

Klaukó Mátyás s. k. Dr. Kertész Márton s. k.
vb-elnök vb-titkár

Hadd említsük meg e helyütt, hogy a tanácselnöki tisztet a következő személyek töltötték be:
1950-től 1967-ig
id. Maczák András
1967-től 1975-ig
Zsiga János
1975-től
Szilágyi Menyhért
A bizalommal és az új tanácstörvény által biztosított lehető­ségekkel a tanács kezdeményezően, ugyanakkor nagy felelős­séggel tudott élni.
1971-ben a nagyközségek közül az országban elsőként létre­hozta az Általános Művelődési Központot, 1976-ban több évvel megelőzve az erre vonatkozó jogszabály megjelenését, megala­kította Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezetét.
Ugyancsak a országban elsők között létesült Csorváson az öregek Hetes Napközi Otthona. Kialakult a színvonalas egész­ségügyi alapellátás. 3 körzeti orvos, 2 fogorvos, 1 gyermekorvos dolgozik a községben. A legifjabbakat 3 védőnői körzetben gon­dozzák.
Az 1976-os években emelkedett a szolgáltatás színvonala is. Üj vágóhíd, benzinkút épült, új sütőüzem létesült, amely Csorvást és Gerendást látja el kenyérrel, péksüteménnyel. A régi kenyérgyár helyén 80 dolgozót foglalkoztató tésztaüzemet lé­tesített a Sütőipari Vállalat. A kereskedelem és vendéglátás kor­szerűsítését szolgálta a fűszer-csemege bolt kialakítása és a Tom­pa utcában az élelmiszerbolt és a presszó megépítése.
Az egész községben ünnepnek számított az Iparcikk Kisáruház felavatása. A kereskedelem és vendéglátás terén a lakosság ellátását az Orosháza és Vidéke ÁFÉSZ biztosítja. (Létrejött 1976-ban 7 szövetkezet, köztük a csorvási ÁFÉSZ egyesülésé­vel.)
A községi pártbizottság már 1970-ben szerepeltette a hosszabb távú elképzelések között a településnek a földgázhálózatba va­ló kapcsolását. Ezt akkor még sokan utópiának tartották, de ma már megvalósult tény. A Lenin Termelőszövetkezet megépíttet­te a gerincvezetéket, így lehetőség nyílott a lakosság gázzal való ellátására is. A hálózat kiépítéséhez a háztulajdonosok anyagilag is hozzájárultak.
Megvalósult az elektromos hálózat rekonstrukciója, a köz vi­lágítás fejlesztése. A község elektromos energiával való ellátása jó színvonalon biztosított. A VI. ötéves tervben új kutak fúrásával elegendő vizet nyertünk, így korlátozásra nincs szükség.
A közműellátottság színvonala, az alapellátás fejlődése, a község jó megközelíthetősége elősegíti, hogy a népesség jelentősen ne csökkenjen. A lakosság a kevés helyi munkalehetőség ellené­re szereti a települést, szívesen áldoz fejlődésére. Ezt igazolja az egyre emelkedő társadalmi munka értéke, amely például 1985-ben lakosonként meghaladta az 1000 forintot.
A községi pártbizottság, a tanács a lakosság előzetes vélemé­nyét kikérve felelősen tervez és a demokratikus fórumokon el­hangzott vélemények, a választások tanúsága szerint élvezi az állampolgárok és az irányító testületek bizalmát. Ez tükröző­dött abban is, hogy Csorvás 1984-töl közvetlen megyei irányítású nagyközségként dolgozhat tovább. Ez azt eredményezte, hogy a lakosság ügyeit teljeskörűen helyben intézik, a döntések hely­ben születnek.


VÁLTOZOTT A SZELLEMI ARCULAT

A gazdasági élet fejlődése munkavégzési átrendeződést is mu­tat. A felszabadulás előtt a lakosság többsége nincstelen volt: uradalmi cselédek, kubikosok, vasúti pályamunkások. A falu ki­fejezetten agrárjellegű település volt. Ma a falu dolgozó lakos­ságának 1/3-át foglalkoztatja a mezőgazdaság — az is nagy­üzemben.
A község dolgozóiból 88 főnek felsőfokú, 44 főnek középfokú végzettsége van, szakmunkás-bizonyítványa pedig 590 főnek.
A munkaképes lakosság jelentős része vidékre (Békéscsaba, Orosháza, Gyula, Telekgerendás) jár dolgozni, s alapvetően ipari jellegű munkát végez. Bizonysága ez a fejlődésnek, de a gon­dolkodásnak, a társadalmi tudat fejlődésének is.
Ami pedig a tudati, politikai fejlődést illeti, annak része, hogy Csorváson a 80-as évek közepén 9 alapszervezet 43 pártcsoport­jában több mint 400 párttag van.
   
A pártbizottság titkárai:
1956-ig
Havrán Mihály
1965-ig
Kovács János
1967-ig
Zsiga János
1971-ig
Totorán János
1971-től
Széll László
A KISZ-alapszervezet kereken 170 tagja, a többi tömegszer­vezet, a Hazafias Népfront-mozgalom mint a szervezettség meg­testesítői, jelentős politikai nevelő tényező.

         
A KOLLEKTIVIZÁLÁS UTJÁN
  
A földosztás után a saját birtokán mindenki igazi gazda mód­jára akart dolgozni. A gondokat, nehézségeket vállalták. Igaz, akkor még nem világlott ki teljesen, hogy megannyi akadályt kell leküzdeni. A teher évről évre nőtt. Az egyik család jobban, a másik kevésbé tudott megbirkózni a nehézségekkel. Keresték, kutatták a kiutat, jobban szerettek volna élni a rég óhajtott sza­badsággal. Jobban, okosabban akarták erejüket hasznosítani.
Néhány felvilágosult agrárproletár tudatában derengeni kez­dett a közösről hallott jobb világ. Emlékezetükbe felidézték id. Oszlács Mihály beszédét, amelyet 1945. április 17-én Kisma- jorban a birtokátadó gyűlésen mondott: „Történelmi ülést nyitottam meg, amelyhez az orosz Vörös Hadsereg jóvoltából jut­hattunk el. Leterítette az élő nagybirtokrendszert, birtokba veheti a nép régi örökségét, amiért oly sokat szenvedett és éhe­zett. Dolgoztunk rajta eddig is, dolgozni kell ezután is . . . Egy nagy közös családot vélek látni a megjelentekben, kiket a szolidaritásnak érzése kell hogy összetartson ... hogyha nehéz is lesz a munka, mert hiszen országunk lerongyolódott az ember­telen fasizmus által előidézett háború miatt. Átmenetileg na­gyon sokat kell dolgoznunk, hogy önmagunk is, de nemzetünket is boldogabb jövőbe tudjuk átvinni . . . Ezeket a gondolatokat ápolva arra a megállapodásra jutottunk, hogy a gazdálkodást egyedenként megkezdeni nem tudjuk. Lerongyolódásunknál fog­va kénytelenek vagyunk egyetemesen (közösen, A szerk.) gaz­dálkodni, de az egyetemes (a kollektív, A szerk.) gazdálkodás megkívánja, hogy úgynevezett intéző bizottságot állítsunk fel”.
A nagybirtokok igénybevétele, s a földosztás után 1948 ok­tóberében 11 taggal (mind föld nélküli proletárból, akik vala­mennyien a kommunista párt tagjai voltak) megalakult a Sallai Imre Termelőszövetkezeti Csoport, a község első kollektív gazdasága. 1949 februárjában pedig Földbérlő Szövetkezet jött létre.
1949 szeptemberében 50 öntudatos parasztember találta meg a szövetkezés útját. Ekkor a faluban három kollektív gazdasá alakult: az Új Élet, a Vörös Október és a Szabadság. Az Új Élt 16 taggal — 298 kh. holdon, a Vörös Október 27 taggal — 31 kh. holdon, a Szabadság 7 taggal, 77 kh holdon lépett az új útra. Az Új Élet Tszcs elnöke Orbán György, a Vörös Októberé Varga György, a Szabadságé Szluka András lett.
A döntés előtt mindenki átélte a maga lélekviharát. Nem saj­nálták azt, aminek hátat fordítottak, de tartottak az újtól, az ismeretlentől. Megsárgult okmányok, szófukar jegyzőkönyvek „vallanak” a megalakulásról, az azt követő nehéz évekről. Mind- annyiukban hit és bizakodás volt. Nagy volt a tettrekészség, az élniakarás. A kisközösségek összeadott vagyona csekély volt. Az eredeti okmányok tanúsága szerint az egyik alapító tag a kö­vetkező eszközöket adta a közösbe: 1 db egytagú ekekapa, 1 db kéttagú borona, 2 db petróleumlámpa, 2 szál deszka.
Az alapító tagok családon belül is megvívták a maguk küz­delmét. Az asszonyok nem nézték jó szemmel az éjszakába nyú­ló üléseket, vitákat, a kevés keresetet. A közösben gyakran tar­tottak közgyűléseket. Ha két darab vödröt vagy egy pár kötő­féket kellett venni, ehhez közgyűlési határozat, döntés kellett.
Az egyik jegyzőkönyvben ez olvasható: „El kell dönteni, hogy a járandóságot a bevitt föld arányában vagy pedig munkaegy­ségre osszák szét”. Az első és az azt követő lépések nagyon ne­hezek voltak. Az idő múlásával gyarapodott — ha nehezen is — a tagok száma, nőtt a földterület. De a tagok jövedelme na­gyon alacsony volt. Évente két-három esetben volt készpénz­osztás.
Az elvégzett munkáról munkaegységet, a munkaegységre ter­mészetbeni juttatást számoltak el. Id. Mogyorósi József 1949—1950. évi munkaegységkönyvében juttatásként az alábbiak van­nak bejegyezve: 2 liter sovány tej, 2 kg hús, 20 kg sárgarépa, 5 liter pálinka, 400 kg búza.
A volt Új Élet Tszcs iratai között kiosztókönyvben olvasható az ilyen természetbeni juttatás: rőzse, lekvár, mák, szalonna, kukoricaszár, ebéd. Az egyévi pénzbeli kereset a jobb években is alig érte el a 8000 Ft-ot.
Az alapító tagok a nehézségek, megpróbáltatások ellenére hit­tek a szövetkezésben, bíztak a jövőben. A munkaszervezés kez­detleges volt, de a szorgalom, az akarat mélyen gyökerezett. Gya­log jártak a mezőre dolgozni, gyakran 10—15 km-es távolságra. Nehezen várták az első aratást, mert a kenyér nem tartott ki újig. Amikor megkapták az első búzát a közösből, úgy érezték, hogy az abból sütött kenyér illatosabb, jobb ízű minden koráb­binál.
Sokat segített a községben 1948-ban létesített mezőgazdasági gépállomás. Erőgépeivel — amely az első időben a nagybirto­kokról származó traktorokból, gőzekékből, cséplőgépekből stb. állt, s ezt később állami fejlesztésből fejlesztették, korszerűsí­tették — mindenekelőtt az alakuló, erősödő kollektív gazdasá­gokat szolgálta. De munkálta a földhöz juttatott újgazdák, s a kisparasztok földjeit is.
1950-ben végrehajtották az első tagosítást, teltek a nehéz évek, nőtt a közös, de nem lett sokkal könnyebb az élet. Az 1950-es évek elején nehéz idők jártak a mezőgazdaságra. Sok kárt oko­zott az időjárás is. Az embereknek, de még az állatoknak is alig volt mit enniük. Vezetésbeli, emberi súrlódások nehezítették a helyzetet.
A javulás persze, ha lassan is, de megindult.
1956-ra a község mezőgazdasága kezdett kilábalni a bajokból. Utána voltak már a nagy gabonakifagyásnak, aminek következ­tében nem volt takarmány és kenyér sem volt elég. Megszűnő­ben volt a „virágzó” mezőgazdaság (így titulálták faluszerte a parlagon lévő földeket. A szerk.), az elhagyott földeket új­ra művelésbe vették. Enyhült a beszolgáltatás! kötelezettség is.
Az 1956-os évben a megelőző időkhöz viszonyítva, nőtt a köz­ség mezőgazdasági árutermelése. Kalászos gabonát 5028, kuko­ricát 2501, cukorrépát 640 katasztrális holdon termeltek. Akkor a búza kataszteri holdankénti átlagtermése 10,4 q volt.
A község állatállománya 1956. március 31-én:
szarvasmarha
1500 db
ebből tehén
786 db
sertés7610 db
ebből anyakoca
454 db
1237 db
juh91 db
A tejtermelés örvendetesen emelkedett. Míg 1954-ben 3280 hl volt, addig 1956-ban elérte a 4658 hl-t. Ennek 67%-át az álla­mi felvásárlásban értékesítették. Sertéshúsból is többet termel­tek a gazdaságok, mint a megelőző években.
Így találta az ellenforradalom 1956 őszén a községet. 1949 óta a második nagy megrázkódtatás, ami elsősorban a termelő­szövetkezeteket érte. A helybéli ellenforradalmi tanács próbál­kozott a termelőszövetkezetek feloszlatásával, de ez nem járt sikerrel. Tény, hogy sok tsz-tag kilépett ekkor mind a három termelőszövetkezetből. Jószágot vittek ki, fogatot vittek ki, de az is tény, hogy az egyéni parasztok részéről támadás nem ér­te a termelőszövetkezeteket. A mezőgazdaságban az őszi mun­kák többségét az egyéniek is és a termelőszövetkezetek is elvé­gezték. Akik a termelőszövetkezetben maradtak, szép példáját adták az emberi magatartásnak. Az egész őszi vetést, a jószá­gok etetését sorban végezték, függetlenül attól, hogy mi volt az eredeti munkabeosztás. Éjszaka vasvillával tartották az őrséget, nehogy elvigyék az állatokat.

        
A MUNKÁSŐRSÉG   HELYI ALEGYSÉGÉNEK
  MEGALAKULÁSA

Az ellenforradalom Csorváson is támadott. Nagy volt a zűrzavar, a termelés és az ellátás majdnem megbénult. Volt tünte­tés, könyvégetés, vöröscsillag-gyalázás. A legvéresebb szájú el­lenforradalmárok elkészítették a „kivégzendők” listáját. Itt is voltak nehéz napok. Az ellenforradalmi tanácsot — szerencsé­re emberáldozat nélkül — 1956. december 11-én a karhatalom eltávolította.
Ezt követően még sok tennivaló volt az ellenség elszigetelé­séért, a fejek „kitisztításáért”, a rend helyreállításáért. A fel­adatok élére a párt állt. 1956. december 16-án a községi tanács­házán 37 volt MDP-tag megalakította az MSZMP csorvási szer­vezetét. A párt titkárának Kovács Jánost választották meg. A taglétszám 1957. júniusára már 217 főre emelkedett.
A párt kezdeményezésére megalakult a pártőrség, röviddel ez­után fegyverrel látták el feladataikat. Újból birtokba vették a pártszékházat, éjjel-nappal vigyáztak a rendre. A kijárási tila­lom alatt a rendőrséggel éjszakai járőrözést végeztek. A párt­őrséget a szükség alakította ki, tagjainak nagy része a volt „R”-gárdából szerveződött. Közülük — élen — id. Totorán Já­nossal megkeresték, kitisztították a régi ,,R”-gárdista egyenru­hát, azt büszkén viselték.
Az MSZMP helyi szervezete a Munkásőrség szervezéséhez 1957 februárjában fogott hozzá, és a hónap végén megalakult a csor­vási alegység. A Munkásőrség magját a pártőrségben is szolgála­tot teljesítők adták, Ők párthű, az osztályharcban már kipró­bált, bátor emberek voltak. A szakaszba bekerültek fiatalabb, de politikailag szintén elkötelezett emberek is. A helyi szakasz alapító tagjai voltak: id. Araczki János, Búzás János, Hunya István. Havrán Mihály, Lazarenkó Imre, ifj. Maczák András, Maczák János, id. Popol Pál, Sárközi András. A szakasz parancs­noka, a pártőrség egykori vezetője, Hunya István volt, aki­nek kiemelkedő érdemei voltak a helyi szervezetnek a megte­remtésében. A korabeli párttaggyűlési beszámolóból olvasható: „A Munkásőrség helyi szakaszának megalakulása nagyban hoz­zájárult a párttagság létszámának növekedéséhez, biztonságérze­tet adott tagságunknak. A Munkásőrség olyan derék és elvtársakból tevődik össze, kiknek személye biztosíték arra, hogy a pártszervezet egész tevékenysége mellett, ha arra sor kerül, fegyverrel is kiállnak.”
Az eltelt 30 év alatt a szakasznak 96 tagja volt. A három évti­zed alatt az Orosházi Jambrik József Munkásőr Zászlóalj egyik legeredményesebb alegysége a csorvási volt. Politikai és szak­mai feladataik ellátásában mindig élen jártak, több kiváló cím birtokosai.
Hunya Istvánt mindössze három parancsnok követte: Mátó János, Beregszászi Lajos és Sajti József.


KONSZOLIDÁCIÓ — MEGERŐSÖDÉS — ÚJ ÚT

Az ellenforradalom után a termelőszövetkezetek rövid időn belül talpra álltak, belső szervezetük rendeződött. A hangadók kiléptek, s azok maradtak bent, akik szívvel-lélekkel akarták a termelőszövetkezetet, a közös munkát. Három, viszonylag nyu­godt esztendő következett. A termelőszövetkezetek megszilár­dultak, egyre inkább érezni lehetett, hogy meghatározó ténye­zőivé váltak a község mezőgazdaságának. 1957 végére, 1958 tava­szára a korábban kilépők szinte mind visszakérték magukat a termelőszövetkezetekbe. A helyzet azonban megváltozott. Most a termelőszövetkezetek nem akarták felvenni a kollektív gazdál­kodást hűtlenül elhagyókat. A kijózanodás egyébként már előbb végbement. Az elhurcolt tehenet, kocsit, lovat még 1956 őszén visszavitték a közösbe. A kilépők többsége rájött, hogy nem tud visszaállni az egyéni gazdálkodásra.
Az Új Élet Tsz ellenforradalom utáni újjáalakuló közgyűlé­sén a Kossuth Tsz nevet vette fel. Orbán György helyett — aki tehetséges tsz-vezetö volt, de a sok baj kikezdte a közte és a tagok közötti viszonyt — Stiegelmayer Lajost választották el­nöknek.
1957 végén a termelőszövetkezetek földterülete és taglétszá­ma elérte, kismértékben meghaladta az ellenforradalom előttit:
Termelő­szövetkezet
összes területCsaládok számaTagok száma
Vörös Október
565 kh6798
Kossuth
431 kh3949
Szabadság
325 kh1619
A Szabadság Tsz nem jött rendbe az ellenforradalom után, az 1957-es éve rosszul sikerült. A munkákkal elmaradozott, az adós­sága gyarapodott. Ezért, 1958. január 2-án — akkor 27 tagja, 376 kh földje volt —, a földművelésügyi miniszter engedélyével feloszlatták. A tagok túlnyomó többsége a Vörös Október Ter­melőszövetkezetbe lépett be, új tagként. Ez az intézkedés javí­totta a termelőszövetkezetek helybéli pozícióit, a termelőszövet­kezetek tekintélye az 50-es évek végére megszilárdult.
1958 végén megérett a helyzet arra, hogy ismét beinduljon a politikai agitációs munka a mezőgazdaság nagyüzemi átszerve­ zéséért. E munkát a községi pártbizottság irányította. 11 tagú szakmai bizottságot hozott létre. Részt vettek ebben agrárszak­emberek, közgazdászok, tapasztalt tsz-szervezök. A bizottság ki­dolgozta az átszervezés módszereit, a szükséges gazdasági intéz­kedéseket. Hét termelőszövetkezet megalakítása szerepelt az el- képelésben. Az átszervezés tervszerűen folyt, de a valóságban bonyolultabb volt, mint azt előre látni lehetett.
Sok körülmény nehezítette az átszervezés előrehaladását, az egyéni gazdák termelőszövetkezetbe lépését. Nehezítette a meg­lévő ellenséges propaganda, az éveken keresztül még mindig tar­tó „csajkarendszer” meséje. Nehezítette, hogy Csorvás község parasztsága nagyon megosztott volt, ami lényegében az 1945 előtti birtokviszonyokon alapult.
A földtulajdon megosztásáról a korábbi fejezetben írtunk. Eh­hez tartozik az a társadalmi körülmény, hogy a tulajdonos és használó is különvált, mert a község művelhető földterületé­nek közel 30 százalékát haszonbérlet útján művelték. Ezzel együtt is mintegy 1000 „gazda” nem tudott megélni csekély földjének terméséből. Ehhez jött még kb. 700—750 agrárproletár, béres, cseléd, napszámos, akiknek semmi földjük nem volt. A föld nél­küli agrárproletárt a középparaszttól és nagyparaszttól a megél­hetés óriási különbsége választotta el, s őket kellett egy terme­lőszövetkezetbe szervezni.
Az agrárproletárok között nehezítette a szervező munkát nem ügynek az a nézete, hogy ti. „nem akar más lábakapcája lenni”. Hiszen hosszú időn keresztül tényleg az volt. Kísértett még a múlt, hiszen még közel volt az uradalmi nagyüzemben dolgozás minden keserve, a mi téeszeink pedig még nem voltak igazán vonzóak.
Az agitációs munka hatásosan folyt, aztán a kezdeti nehézsé­geken túljutva a vártnál is nagyobb eredménnyel járt. 1959 ta­vaszán három hét alatt, a nagyüzem aránya a községben meg­haladta az 51 százalékot. Két I-es típusú tszcs alakult. Az egyik November 7. néven 135 kh-dal, a másik „Petőfi” néven 275 kh- dal. A Vörös Október Tsz területe 2044 kh-ra, a Kossuth Tsz területe 1337 kh-ra növekedett. Az egyénileg művelt terület azonban még mindig 7000 kh felett volt, s ebből jóval több mint 3000 katasztrális hold középparaszti tulajdonban.
Az 59-es év jól sikerült a termelőszövetkezeteknek. Belső vi­szonyaik rendeződtek, a termelésben elég jó eredményt értek el. Búzatermés átlaguk 3,5 mázsával lett több, mint az egyéni parasztoké. Az állami gazdaság termése ennél is magasabb lett.
Búzából 15,5, őszi árpából 20, kukoricából 30, cukorrépából 176 mázsát termeltek kataszteri holdanként.
Az egyénileg gazdálkodók helyzete ugyanakkor nehezebbé vált. A fiatalok tömegesen hagyták el a mezőgazdaságot, nem volt sza­bad munkaerő. A cséplőgépekhez csak nagy nehézségek árán le­hetett összeszedni az embereket, pl. a ,,Református”-dűlőben a gazdák maguk álltak össze, hogy elcsépeljék saját gabonájukat.
A téeszszervezés ősszel újra folytatódott a községben. Az ak­ció népes nagygyűléssel indult. Az tény, hogy ezen az egyéni pa­rasztok közül nagyon kevesen vettek részt. November 30-án in­dultak az agitátorok, 240—250 ember — a helyi termelőszövet­kezetek tagjai, földművesszövetkezet dolgozói, de nagyon sokan a békéscsabai MÁV-tól, orosházi intézményektől.
A szervezés kezdeti eredményei nem sok jóval kecsegtettek. Közel egy hónapon át karácsonyig, mindössze 150 család lépett be, főként idősek, özvegyek. A nagy tartózkodásnak többféle oka volt. Ahogy ’59 tavaszán leállt a szervezés, a parasztok úgy gon­dolták, az most is le fog állni, s az „jár jól”, aki kitart. Ez idő­szakban volt a párt VII. kongresszusa. Azt mondták, nem törőd­nek vele, hogy mit mond a csorvási vezetés, megvárják, mit mond a kongresszus. Az is közrejátszőtt, hogy a tavaszi új belé­pők bizony nem a legkedvezőbb híreket terjesztették a termelő   szövetkezetről. Nem volt abban kifejezett hazugság — csak hé kizárólag a negatívumokat beszélték.
Egész télen folyt az agitációs munka. Az átszervezés kezdeti időszakában főként az új földhöz juttatottak beszervezésén fá­radoztunk, s csak ezután következtek a középparasztok. Ez utób­biak körében — érthető módon — nagyobb volt a tartózkodás. Beállott gazdaságuk volt, nagy volt a rokoni összefonódás. Jól felkészített agitátorbrigádokat alakítottunk. Ezeknek az úgyne­vezett vezérparasztok beszervezése volt a feladatuk. Mikor ők — köztük a sokak által ismert Fehér János — igent mondtak, a többiek is tömegesen léptek be a termelőszövetkezetbe.
Karácsony után egy csapásra megindult a belépés. Az ünnep utáni első napon 20, második napon 54, harmadik napon 106 család lépett a termelőszövetkezetbe, úgyhogy 1960. január 8-ára a csorvási földterület 80 százaléka került kollektív művelés alá. 1960. január 10-én községi nagygyűlésen bejelenthettük: Csorvás termelőszövetkezeti község lett.
Január végén már a földterület 93 százaléka nagyüzemben volt. A meglévő két termelőszövetkezet mellé még kettő ala­kult, Ady és Petőfi Tsz néven. Ehhez fogható nagy társadalmi változást csak a földreform jelentett a község parasztságának életében. Átrendezte a falu mezőgazdaságát társadalmi értelem­ben is, az emberek egymáshoz való viszonyában is, és a terme­lésben is.
Az átszervezés befejeztével a Vörös Október Termelőszövet­kezetnek 470 tagja, 3200 kh földje volt, főként a sztojanovicsi, ladicsi, kismajori és gáliki földek. Volt földje a vasút alatti táb­lában is.   A téesz elnöke Varga György lett.
A Kossuth Termelőszövetkezetnek 320 tagja 2400 kh földön gazdálkodott. Főként a volt Rudolf-majori és a Károly-majori földeken. Elnöke ekkor Ivanics József.
Az Ady Termelőszövetkezetnek 442 tagja 2500 kh földet mű­velt. A Fűzfás-dűlői, alsó-csárdai, felső-csárdái, vitézi és a szi­kes-dűlőkben. Elnökének, a korábbi példásan gazdálkodó Fehér János középparasztot választották.
A Petőfi Termelőszövetkezetnek 164 tagja 1500 kh földet vitt a közösbe, a rossz-csorvási, cukrosi,  Szenes-pusztai területeken. Elnökének Valaczkai Ferencet választották.
A falu parasztsága a négy termelőszövetkezet között, a ko­rábbi birtokviszonyok szerint oszlott meg. A Vörös Október és ' Kossuth Termelőszövetkezetbe zömében az újonnan földhöz juttatottak, az Ady és a Petőfi Termelőszövetkezetbe zömében a isparasztok és középparasztok léptek. Itt is érvényesült: „suba subához, guba gubához”.
Mint minden nagy eseményhez, az idő ehhez is sok legendát társított. Volt-e erőszak? Agitációval, felvilágosítással folyt az átszervezés, az viszont határozottan, célirányosan és szakadat­lanul. Lehet ezt erőszaknak nevezni? Visszatekintve ez időre, jól látjuk: a szervezés idegmunka volt az agitátor részéről is, az egyéni parasztok részéről is. Előfordult, hogy a téeszszervező és a gazda összevitatkozott. Elcsattant egy pofon is. Az „agitátor” nem falubeli volt, soha többet nem jöhetett Csorvásra.
1960 januárjával tehát lezárult egy nagy időszak, ami vala­mikor 1945 után kezdődött, mert már akkor meg volt a szövet­kezés gondolata. „A földhöz juttatottak 610-en, 15 ellenében el­fogadták azt a javaslatot, hogy szövetkeznek és a gépeket meg­felelő tervszerűséggel fogják használni. A szövetkezésre a mai viszonyok között szükség van ...” —   hangzott el akkor. És 15 év kellett hozzá, hogy az akkori első gondolat faluszerte betel­jesüljön.
1960 januárjában a nagy feszültségektől megszabadulva várta a falu a tavaszt.
A 60-as évek Csorváson a termelőszövetkezetek megszilárdí­tásával teltek el. Közel 1000 embert kellett munkába állítani, megváltozott feltételek mellett számukra is javuló életfeltétele­ket teremteni.
Az első év elég jól sikerült, vitte a lendület a termelőszövet­kezeteket. A tagok keresete is jól alakult. A búza átlagtermése meghaladta az előző évit. Kialakult a termelőszövetkezetek bel­ső szervezete, a korábbi egyéni gazdák közül többen kiváló ve­zetők lettek.
Aztán az első évek után, elsősorban a növénytermesztésben jelentkeztek a bajok. A csapatmunka nem ment gördülékenyen, egyre jobban tapasztalható volt a széthúzás a tagok között. Nem lett ugyan „virágzó” (!) mezőgazdaság, de a növényápolá­si munkák mindig késedelemben voltak. Ehhez az is hozzájárult, hogy a közösben 18—20-féle növény termesztésével foglalkoz­tak. Ezek a bajok már 1961-ben is kiütköztek, hiszen december hónapban még 15 hold cukorrépa szedése, 220 vagon cukorré­pa szállítása, 560 hold kukorica törése és 1800 hold mélyszán­tás volt hátra.
1962-ben jóval kevesebb búza termett, s az államnak a ter­vezett 111 vagon helyett csak 60 vagonnal tudtak eladni. A ku­korica átlagtermése 19,8 mázsa májusi morzsolt volt kataszter­holdanként, de az is igaz, hogy a háztáji területen elérte a 25 — 30 mázsát.
1964 őszén a községi pártbizottság a termelőszövetkezetek ve­zetésével egyetértésben, határozatot hozott a részesmüvelés be­vezetésére, ami akkor a termelőszövetkezetek megszilárdulása szempontjából óriási jelentőségű volt.
Egy év múlva ennek a várt megszilárdulásnak határozott je­lei mutatkoztak. Tiszta vagyonuk az 1960. évi   12 millió Ft-ról 32 millió Ft-ra nőtt. A növénytermesztés hozamai jelentősen meghaladták az 1960. évi szintet.
Átlagtermések q/kh
1960
1965
   

Vörös Október
Kossuth
AdyPetőfi
Búza11,8 17,318,116,612,3
Kukorica14,524,027,423,121,3
Cukorrépa87,0161,6177,4172,6190,0
Ez idő alatt a téeszek sok   beruházást valósítottak meg. Te­hénistálló, baromfiólak épültek. A Petőfi Tsz szinte egy új ma­jort teremtett. A tagok helyzete is javult, jövedelmük 15%-kal nőtt. A munkaegység értéke meghaladta a 30 Ft-ot, az Ady Tsz-ben ez 34,9 Ft-ot tett ki. A községi gazdasági színvonal nö­vekedésének javulását az is mutatta, hogy a lakosság — s eb­ben jelentős számú a téesztag — takarékbetét-állománya az 1960. évi 1755,— M Ft-ról több mint 7 millió forintra emel­kedett, az iparcikkek forgalma 33%-kal nőtt.
A Vörös Október Termelőszövetkezetben 1962-ben nyilvános­ságra került, hogy a termelőszövetkezet egyes tagjai hozzányúl­tak a szövetkezet vagyonához. Az ellenőrzés elmulasztása miatt a közgyűlés leváltotta Varga Györgyöt elnöki beosztásából. He­lyette Kocsis Györgyöt, a termelőszövetkezet addigi főagronómusát választották. Varga György nagyon sokat tett a község szö­vetkezeti mozgalmáért. Becsületére legyen mondva, hogy levál­tása után mindvégig, haláláig hű maradt a szövetkezeti moz­galomhoz.
A Petőfi Termelőszövetkezetben 1963 nyarán Valaczkai Fe­renc helyett, akinek a képességeit meghaladták az elnöki feladatok, Göcző Andrást választják elnöknek. Göcző András az eIső években „csodákat művelt”, a tagok lelkesedtek. Két év lúlva pedig, teljes bizalmat vesztve le kellett váltani posztjá­ról. Helyette a közgyűlés Benczúr Jánost választja elnöknek.
A termelőszövetkezetek megszilárdulása a 60-as évek máso­dik felében is tovább tart, termelési hozamai nőnek, a kalászos gabona termesztése erre az időre már teljesen gépesített.
Az első kombájn a 60-as évek elején jelenik meg a termelő­szövetkezetek földjén. A kezdeti idegenkedésre jellemző, hogy még a Petőfi Tsz akkori főagronómusa, Vági Adám is ellenezte az alkalmazását. A kukorica, cukorrépa s egyéb kapásnövények termesztése ez időben még kézi műveléssel történik.
A termelőszövetkezetek közös vagyona a lelkes és beinduló jó munka eredményeképpen az évtized végére jelentősen gya­rapszik. 1970-ben: Vörös Októberé 25 677.— M Ft, Kossuthé 19 020— M Ft, Adyé 19 663,— M Ft, Petőfié 9620,— M Ft.
Az Ady Tsz sertéstelepet épít, a Kossuth Tsz vasvázas színe­ket, szarvasmarha-istállókat. A Vörös Október Tsz gabonamag­tárt, szarvasmarha-istállókat. A gépállomás 1968-ban megszűnt Csorváson, gépeit megvették a termelőszövetkezetek, az épüle­teket az Ady Tsz vásárolta meg, 1000 M Ft-ért.
Nagy jelentőségű intézkedés, hogy   1972. január 1-jével a termelőszövetkezetek megszüntetik a   munkaegységrendszert, és helyette készpénzfizetést vezetnek be úgy, hogy év   közben a megkeresett munkabér 80 százalékát fizetik ki.
Az 1970-es évek elejére új ellentmondás keletkezik a hely­béli termelőszövetkezetek gazdálkodásában. Mégpedig az, hogy nincs elég fejlesztési pénzeszközük, a tagok jövedelmének ve­szélyeztetése nélkül nem tudnak beruházni. A tagi részesedés sem nő az elvárható mértékben.
Az egy tízórás munkanapra jutó tagi részesedés (Ft/nap):

1968
1969
1970
1971
Vörös Október
869983106
Kossuth
9111191101
Ady
9910588113
Petőfi
91928688
A szükséges beruházások megvalósítása érdekében társulások jönnek létre. A Vörös Október és az Ady Tsz közösen vásárol­nak egy K—700-as traktort. A csorvási és gerendási termelő­szövetkezetek együttesen elhatározzák egy szakosított sertés­telep megépítését, ami 1974-re el is készül. Nagy gondol jelent a terményszárító hiánya. Ezt is közösen kellene megépíteni, de a Vörös Október és aztAdy Tsz külön-külön épít magának egy- egy kis teljesítményű zszárítót. A pénz- és eszközhiány egyre jobban sürgeti a termelőszövetkezetek egyesülését.
Az Ady Tsz gazdálkodása viszonylag kiegyensúlyozott volt.
A Kossuth Tsz-ben 1967 nyarán Ivanics József helyett Mó­ricz Ferencet, az addigi főagronómust választják elnöknek, de rövid elnöksége alatt a szövetkezet gazdálkodása teljesen le­romlott. Az 1970-es évet a Kossuth Tsz több mint 3 millió Ft pénzügyi hiánnyal zárja. 1970 nyarán Móriczot leváltja a köz­gyűlés, helyette Kovács Jánost választják elnöknek.
A Vörös Október Tsz beruházásai miatt nem tudja kifizetni az 1972-es zárszámadáskoi' a 20 százalékot. A közgyűlés nem fogadja el a zárszámadást, általános az elégedetlenkedés.
1967 októberében Benczúr János, a Petőfi Tsz elnöke elhunyt. Utódjaként Bor Lajost választják meg. A tagi jövedelmeket úgy- ahogy szinten tartják, de a termelőszövetkezet eszközei  csök­kennek, 1973 végére az istállói jószerivel üresen állnak.
1974 a vezetöségválasztások — benne az elnökválasztás — so­ros éve lett volna. Minden körülmény a termelőszövetkezetek egyesülését sürgette, s erre már 1973 végén meg is érett a hely-zet. A kérdés csak az volt, ki kivel egyesül? A termelőszövetke­zetek területi elhelyezkedése miatt az let volna az ésszerű, hogy a Vörös Október és az Ady, a Kossuth és a Petőfi egyesüljenek. De nem így történt. (S ez rögtön azt is jelentette, hogy az   első egyesülés csak átmeneti.)
Az első lépést az Ady és a Petőfi Tsz tette meg. 1973. szep­tember 21-én az Ady, 22-én a Petőfi Tsz közgyűlése határozta cl az egyesülést. Tehát a két ,,középparaszti” termelőszövetke­zet egyesült elsőnek. Ez szükség szerint történt így, amit a köz­gyűlések beszámolója is igazol: „Hogy miért éppen ez a két ter­melőszövetkezet egyesüljön? Mert azonosak a körülményei, gaz­dasági, gazdálkodási feltételei. Mind a két termelőszövetkezet. . . 1960-ban alakult, azonos összetételű középparasztsággal, né­zetük még sok mindenben azonos, igy az egymás megismeré­sére, megszokására hamarabb lehet számítani.” Az első közös közgyűlést november 23-án tartották. Elnöknek Bor Lajost, el­nökhelyettesnek Fehér Jánost választották meg. A termelőszö­vetkezet a Hunyadi nevet vette   fel.
A Vörös Október Tsz 1973. október 22-én, a Kossuth Tsz ok­tóber 23-án, közgyűlésen döntött az egyesülésről. Az első együt­tes közgyűlést november 10-én tartották, ahol elnöknek Ko­vács Jánost, elnökhelyettesnek Kocsis Györgyöt választották meg. A termelőszövetkezet neve Rákóczi lett.
A termelőszövetkezetek egyesülése nagyjából azonos gazda­sági alapon ment végbe. Egyik sem volt olyan szegény, hogy a másikat tönkretette volna. De az évek közös munkája előkészí­tője volt egy újabb szakasznak. Már 1975. május 12-én össze­ült a két tsz egyesítését előkészítő bizottság abból a célból, hogy 1976. január 1-jével egyesüljön a két termelőszövetkezet. A Hu­nyadi Tsz augusztus 29-én tartotta közgyűlését, ahol titkos sza­vazással 413-an szavaztak az egyesülés mellett, 24-en ellene. A Rákóczi Tsz egyesülő közgyűlése augusztus 30-án volt, ahol 499-en szavaztak igennel és 2 fő ellene. 938 téesztagból tehát 912 megszavazta az egyesülést.
Az együttes közgyűlést szeptember 20-án tartották, ahol el­nöknek Kovács Jánost, elnökhelyetteseknek Kocsis Györgyöt és Bor Lajost, az Ellenőrző Bizottság elnökének Fehér Jánost választották meg. A termelőszövetkezet főagronómusa Balázsik Mihály, főkönyvelője Horváth József lett. Az MSZMP titkári funkcióba — a párttagság bizalma alapján — Farkas Istvánné került. A termelőszövetkezet a Lenin nevet vette fel.
így valósult meg az „egy falu, egy téesz”. Ezzel az egyesü­léssel megnyílt a lehetősége a mezőgazdasági termelés nagyobb ütemű fejlesztésének, olyan tíz év következett, amelynek főleg az első felében felgyorsult a termelőszövetkezet minden oldalú és irányú fejlődése.
Az egyesült termelőszövetkezet rövid idő alatt túljutott az egyesülés nehézségein. Kezdetben legnagyobb akadály a megszokottság volt. A tagok ragaszkodtak a korábban kialakult mun­kahelyükhöz, szervezeti formákhoz, személyekhez. Külön is vi­gyáztak arra, hogy a „volt termelőszövetkezetük” nehogy vala­miben hátrányosabb helyzetbe kerüljön. Általános tapasztalat volt, hogy az egyesülés után mindenki jobban szerette a „volt termelőszövetkezetét”, mint az egyesülés előtt, összevitatkoz­tak azon, hogy ebben a „házasságban” ki volt a „menyasszony”, ki volt a „vőlegény”. Érdekes, hogy mindenki vőlegény akart lenni. (!)
A 76-os év jól sikerült az egyesült termelőszövetkezetnek, szinte mindenben meghaladta a korábbi éveket. Nyeresége a 75. évi 9 millió Ft-ról 1976-ra 15 millió Ft-ra, 1977-re 28   millió Ft-ra nőtt.
Legnagyobb fejlődés a termelésben ment végbe. Az üzemi termelési érték a 75. évi 107 millióról 1980-ra 182 millióra, 1985- re 260 millió Ft-ra nőtt. A növénytermelésnek megváltozott a vetésszerkezete, kevesebb növényre specializálódtak. Fő terme­lési irány a gabona, cukorrépa és a vetőmagtermelés lett. Vég­bement a növénytermesztés teljes gépesítése, általánossá vált a vegyszeres növényvédelem, a műtrágya-felhasználás 25 száza­lékkal nőtt. A termelés alapvető folyamataiban teljesen meg­szűnt a kézi munka. Az állattenyésztésben a 70-es évek derekán megkezdődött a szarvasmarha tejirányú keresztezése, a sertés­hústermelésben a szakosított sertéstartás került előtérbe.
Árutermelés fejlődése
197519761985
Búza
ha201921501695
to/ha3,64,86
össz. to7268989010 064
Kukorica ha146311041880
to/ha6,15,06,7
össz. to8924552012 596
Cukorrépa ha345467818
to/ha35628234,9
össz. to12 28213 16928 588
Tej1000 l7397441704
1 tehénre jutó termelés
l
2296
2707
5211
Összes hústermelésto65914952021
ebből sertéshústo31710011339
A termelés növekedését segítették a 10 év alatt végrehajtott beruházások. Az egyesült termelőszövetkezet több pénzt tudott költeni fejlesztésre.
A vagyongyarapodás mutatói
197519761985
A felhalmozás aránya %35,640,824,0
Közös vagyon növekedés M Ft.99,1107,4265,9
A termelőszövetkezet gépállománya megduplázódott, korsze­rű, nagy teljesítményű gépek kerültek a termelésbe. Kialakultak a növény termesztési munkák komplex gépsorai, az anyagmoz­gatás túlnyomó többségét is sikerült gépesíteni. A növény ter­mesztés segítette, hogy 1978-ban megépült a nagy teljesítmé­nyű szárító, melléje az 1000 vagonos gabonatároló, 1979-ben répamagszárító, 1980-ban a 4300 négyzetméter alapterületű ve­tőmagtároló és -feldolgozó, 1983-ban további 600 vagonos ter­ménytároló, és jelenleg is folyamatban van egy 600 vagonos terménytároló megépítése.
Az állattenyésztésben sor került a tehenészeti telep korszerű­sítésére. Ez szabadtartásos rendszerű, modern fejöházzal és tej- házzal. A termelőszövetkezet megvette a szakosított sertéstelep gerendást részarányát, ezzel bővítve saját sertéshústermelését.
1983-ban új, korszerű gépműhely épült, 1984-ben a terme­lőszövetkezet minden energiát használó egysége gázt kapott — s ez óriási eredmény.
A most már falutérségű téesz területrendezési és rekultivá­ciós munkákat hajtott végre. Ennek eredményeként korszerű táblarendszert és úthálózatot alakított ki. A korábbi 66 táblá­ból 33 lett, 180 hektár az átlag táblanagyság.
A tagok létszáma a gépesítés előrehaladásával csökkent. Nőtt a dolgozó tagságon belül a szakképzett dolgozók aránya, az egye­temet, főiskolát végzettek száma megduplázódott, jelenleg 23 fő. A dolgozó tagok több mint kétharmadának van szakvégzettsége.
A tagok közösből származó jövedelme évről évre egyenletesen nőtt. 1978. január 1-jével a termelőszövetkezet áttért a 100 százalékos munkabérfizetésre, nyereségrészesedést minden év­ben tudott osztani.
   
Létszám és tagi jövedelem  változása
197519761985
Létszám671617454
MunkabérM Ft.22 42922 57429 762
NyereségrészesedésM Ft.2432157 257
Nyereségrészesedés
%10,820
Összes jövedelemM Ft.22 67222 78937 019
1 főr jutó évi jöv.Ft.33 78836 93581 540
A termelőszövetkezet a 10 év folyamán eredményesen gaz­dálkodott, nyeresége tartósan 40 millió Ft felett volt. Három­szor — 1977-ben, 1978-ban, 1981-ben — nyerte el a „Kiváló Termelőszövetkezet” címet.

        
OKTATÁSÜGY A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN

Csorvás községben az iskola története az 1859-es évbe nyú­lik vissza. Ekkor nyitotta meg kapuit a református egyház ál­tal alapított iskola, amelynek első tanítója Hegedűs Károly volt. 14 évvel később, 1863. szeptember 1-jén létesült az ún. katoli­kus iskola, 1908-ig három tanerővel működött. 1908. szeptember 1-jén nyílt egy újabb kéttanerős iskola, apácák vezetésével.
1873-ig   a Petőfi u. 10. sz. alatt (mai utcanév) működött egy tanulócsoporttal, majd a bővítés következtében (1873. ill. 1902.) a Petőfi u. 8. szám alatt két tanulócsoport foglalkoztatására nyílt lehetőség. A mai István király utcai iskola régi szárnyrészében kapott helyet a katolikus iskola két tanterme. Az igazgatói tisz­tet 1925-től az államosításig Gulyás Mihály töltötte be.
1874-ben az evangélikus egyház állított fel iskolát a mai Ist­ván király utcában, a lelkészi lakással egy épületben. Első lel­késztanítója Freitág János 18 éven át dolgozott itt. Az elmon­dottak tükrözik, hogy a településen az oktatás-nevelés a múlt században, sőt még a századforduló után is, 1907-ig, egyházi irá­nyítás alatt állt. Az időben a tanító személyéről az iskolaszék döntött.
1907-ben nyílt meg az állami elemi népiskola, amelybe ak­kor beleolvadt a református és evangélikus iskola is. (Ez a mai Arany János utcai iskolánk.) A katolikus iskola egyházi irányí­tás alatt maradt. A hattantermes tanintézményt a község elöljá­rósága építtette fel. Benne pl. az 1931/32. tanévben 378 gyer­mek tanult. Itt tanított 1917-től több évtizeden keresztül Kele­men Margit tanítónő, az igazgatói feladatokat pedig közel két évtizeden keresztül — 1907-től 1926-ig — Horváth Lajos lát­ta el.
A múlt század 80-as éveiben még sokan éltek tanyákon. Nagy létszámú volt az uradalmi cselédség is. Az ő gyermekeik ta­nulási lehetőségei megteremtése érdekében nyíltak a tanyai, il­letve uradalmi iskolák. Ezekben egy összevont tanulócsoportban folyt a tanítás. 1880-ban gróf Wenckheim Géza földbirtokos Károly-majorban létesített uradalmi iskolát. Az uradalom ezt 15 évig tartotta fenn, majd elnéptelenedése miatt megszűnt a ta­nítás.
1884-ben — a korabeli feljegyzések szerint — nyitotta meg kapuit a Nagymajori iskola. Csak három tanéven át működött, mert a birtok akkori tulajdonosa 1887-ben áthelyezte azt Kis-majorba. 1893-ban kezdődött meg a tanítás a Rudolfmajori is­kolában, ez mint uradalmi római katolikus iskola működött az államosításig.
1907-ben Kiscsorváson is beindult a tanítás az állami népis­kolában. Említésre méltó, hogy 1927-ben a községben ipartanonciskola indult. Ennek önálló működése addig volt biztosított, míg a sza­bó, cipész, csizmadia, asztalos, ács, lakatos, kőműves tanoncok száma 1520 volt. 1932-ben ez a létszám 10 alá csökkent, emiatt az iskolát megszüntették. A tanintézet a továbbiakban az orosházi ipartanonciskola kihelyezet tagozataként működött. Tanulóit helyben foglalkoztatták, vizsgázni azonban Orosházá­ra   jártak.
1925-ben indult meg a foglalkoztatás a gazdasági népiskolá­ban. Ez a   gyermekek gazdasági, gyakorlati képzését szolgálta. Tevékenysége 1945-ig tartott.
1944-ben Csorváson, belterületen a 6 tantermes állami iskola és a 7 tantermes katolikus egyházi iskola működött. A külterü­leten lévökben átmenetileg szünetelt a tanítás.
1945-ben, a felszabadulás évében, 13 tanító dolgozott belte­rületen, 5 pedig külterületen, tanyai iskolákban. Ezek a volt uradalmi iskolákból szerveződtek. Érdekességként még meg említendő az, hogy 1947-ben Bacsópusztán, a tanyai lakosság ké­résére, új iskolát is építettek. Ezt az akkori gyermeklétszám in­dokolta. Az 1948/49-es tanévben a tanyai (külterületi) iskolák­ban már 10 tanító dolgozott, az 50-es évek második felében a számuk 13.
Már az előzőekben is említettük, hogy a község belterületén két iskola működött külön-külön igazgatás alatt: az Állami Elemi Népiskola és a Római Katolikus Iskola. 1948-ban, az államosítás után az előbbi 1. számú, az utóbbi 2. számú általán iskolaként működik tovább, külön igazgatás alatt. Az 1. sz. iskola első igazgatója Matterny István, a 2. sz.   iskoláé Gulyás Mi­hály lett. 1951-ig a külterületi iskolák egy része az állami (1. sz.), másik része az egyházi (2. sz.) iskolához tartozott. 1951-ben a két belterületi iskolát összevonták, közös igazgatás alá he­lyezték. Igazgatója Fejér Jánosné. Ugyanebben az évben a kül­területi iskolák külön igazgatás alá kerültek. Az igazgatója Kiss Ferenc.
Az 1964-ben létrehozott diákotthon megoldotta a tanyai gyer­mekek elhelyezését. Ennek következtében a külterületi iskolák fokozatosan megszűntek, az utolsó 1971-ben, Petőfi-pusztán. A diákotthon négy   csoportjába 90 tanulót helyeztek, külön-külön a fiúkat és a lányokat. A leányok a Batthyány utca 4., a fiúk a Széchenyi utca 24. szám alatti   lakóépületből átalakított he­lyiségekben laktak.
Az évek múlásával javultak az oktató-nevelő munka szemé­lyi   és tárgyi feltételei. 1959-ben már 41 nevelő dolgozott: 28 belterületen, 13   külterületen. A tantermek száma gyarapodott: az István király utcai iskola   1955-ben három, 1959-ben négy tanteremmel bővült. A tanulók létszáma ez időre 850 főre emel­kedett.
1954-ben egy csoporttal, 40 tanulóval megnyílt az iskolai nap­közi otthon. Az első napközi otthonos nevelő Pásztor Rezsőné ta­nítónő, aki az élelmezésvezetöi   feladatokat is ellátta. A napkö­zisek egyáltalán nem ideális körülmények között, az Arany Já­nos utcai iskola pincéjében kialakított szükségtanteremben vé­gezték munkájukat. Megbirkóztak a nehézségekkel. A gyerekek eredményesen tanultak. A napközi hasznosságát bizonyítja, hogy újabb igények jelentkeztek. Két évvel később egy újabb, ugyan­csak 40 fős csoport alakult. Az 1970-es évek második felére pe­dig   6 csoportra bővült, benne 164 tanuló kapott helyet. Nem­sokára már az osztálytermekbe költözhettek. Jelenleg — az 1985/86-os tanévben — 8 csoportban 208 gyermek részére biz­tosítottak a napközis munka feltételei.
Az 1971-es esztendőben jelentős változás történt az oktatás és a közművelődés szervezeti felépítésében: a nagyközségi ta­nács úgy határozott, hogy az általános iskolát és a művelődési házat közös irányítás alá vonja. A kedvező tapasztalatokra tá­maszkodva 1972-ben tanácsi határozat született valamennyi, a ulturális ágazathoz tartozó intézmény (óvoda, iskola, napközi otthon, diákotthon, művelődési ház, községi könyvtár) integrá­ljának végrehajtására. Célként fogalmazódott meg, hogy az átszervezéssel létrejött intézmény az oktatás, a nevelés, a tár­sasélet, a közösségi társadalmi tevékenység, a művelődés, a szó­rakozás szervező központjává váljon, és tevékenységének ható­köre a lakosság minden rétegére kiterjedjen.
A komplex intézményen belül az évek során olyan kapcso­latrendszer alakult ki, amelynek eredményeképpen az egyes nevelési-oktatási, közművelődési intézmények segítik, kiegészí­tik egymást. Az egységes irányításból adódóan — a változatlan személyi és tárgyi feltételek ellenére is — hatékonyabb mun­kát lehet végezni. Ez megnyilvánul a gazdaságosabb helyiség-kihasználásban, az eszközök célszerűbb felhasználásában és a szakemberek képesség szerinti foglalkoztatásában, a szakkörök, tanfolyamok, klubélet, községi könyvtár nevelést-oktatást segí­tő szerepében. Az intézményben folyó munkát ismerte el a Mű­velődési Minisztérium azzal, hogy 1981-ben országos kísérlet­be vonta be intézményünket, s ez időtől Általános Művelődési Központként működik.
A Békés Megyei Tanács elismeréseként a nevelőtestület a me­gyében elsőként kapta meg a „Czabán Samu -díjat.
A tanulók képességének fokozottabb kibontakoztatása és fej­lesztése érdekében 1971-ben az általános iskolában matematika tagozatos osztály indult. Működése rendkívül eredményes volt, amely abban is tükröződött, hogy a tanulók továbbtanulását jól készítette elő. Az itt tanulók 80 százaléka középiskolában tanult tovább, s közülük már 12-en szereztek főiskolai vagy egyete­mi végzettséget. 1979-ben indult a másik matematika tagozatos osztály. A középiskolában hasonló arányban tanultak tovább.
Ugyancsak 1971-ben indult meg a képzés a kisegítő osztály­ban, egy tanulócsoporttal, amely a későbbiekben még két cso­porttal bővült. Ez az oktatási-nevelési forma   — figyelembe vé­ve a gyermekek képességeit — eredményesen zárkóztatja fel őket a tanulmányi követelményekhez, biztosítva számukra az általános iskola elvégzését.
A mezőgazdasági gyakorlati foglalkozás az 1958/59-es tanév­ben indult be az ötödik osztályokban. A tanulás-gyakorlás cél­jaira a téesz szántóföldet és gyümölcsöst bocsátott rendelkezés­re. A tanulók ebben a munkában szívesen vettek részt, megfe­lelő ismereteket szerezve a növényápolás területén. A későbbi­ekben palántanevelő melegágyat, majd fóliasátrakat alakítottak ki. A termést főképpen a napközi konyhájának értékesítették. A befolyt összeget egyrészt az étkezési norma javítására, más­részt eszközvásárlásra fordították. A téli időszakban a gyakor­lati műhelyben dolgoztak, amelyet az Arany János utcai iskola pincéjében — az időközben onnan elköltözött napközi helyén — alakítottak ki. A leányoknak háztartási ismereteket és kézimun­kát tanítottak, a fiúknak   famegmunkálást, egyszerűbb gépek szerelését, szerszámhasználatot.
Az 1960-as évek végén az Arany János utcai iskolánál a meg­szűnt szolgálati lakásból két szaktanterem létesült. Ezeket gya­korlati foglalkozás céljára használták fel, külön a leányok és a fiúk számára. 1978 után a technika tanítása került előtérbe, most már fiúk és leányok számára egységes tanterv alapján. Ez ve­zetett ahhoz, hogy a tanulók korábbi mezőgazdasági gyakorlati képzése megszűnt.
1956-ban nyílt meg a tanulószövetkezet boltja az iskolában. Tanárelnökként Pásztor Rezső felügyelte. A tanulók által ve­zetett üzlet nagy forgalmat bonyolított le. Eredményeit dicséri és fémjelzi, hogy a tanulószövetkezetek országos versenyében 1958-ban második helyezést ért el.
Az iskolarendszer fejlődéséhez és színvonalához tartozik, hogy Csorváson 1946 őszén, 40 vállalkozó fővel és az általános iskola tanítóinak odaadó munkája révén megkezdte működését a Dol­gozók Gimnáziumának I. osztálya. 1948-ban az osztály létszá­ma — részben lemorzsolódás, részben a felnőtt tanulók funk­cióba állása, elköltözése miatt — annyira megfogyott, hogy őket Orosházára irányították, s ott fejezték be tanulmányaikat.
1964 őszén ismét sor került általános gimnáziumi osztály indí­tására, majd 1965-ben még egy évfolyam indult. A gimnázium tanulói helybéli és gerendási gyermekek voltak. Több osztályt nem indítottak, azonban a két évfolyam itt fejezte be tanulmá­nyait, 56 tanuló tett érettségi vizsgát. Továbbtanulási szándé­kuk, felsőoktatási intézménybe kerülésük nem volt rosszabb a szomszédos városi arányoknál. 1969-ben, ötévi működés után a gimnázium — a demográfiai hullám miatt beállt tanulóhiány következtében — megszűnt. Tevékenysége azonban jelentős volt a község kulturális élete számára.
Annak érdekében, hogy a felnőtt lakosság körében minél töb­ben elvégezzék az általános iskolát, 1960-tól több éven keresztül működött a dolgozók esti iskolája. Itt sokan szereztek 8 általá­nos iskolai végzettséget, olyanok, akik korábban csak 6 elemit jártak. A végzettek száma évenként átlagosan 25—30 fő volt, s igy az iskola működése alatt közel 300-an kaptak végbizonyít­ványt.
A tanítás-tanulás feltételei az évek folyamán fejlődtek. Ez megnyilvánult abban, hogy a 60-as évek végén és a 70-es évek végén nőtt a tantermek száma. Az István király utcai iskolában két tanterem épült fel. Ezt a tornacsarnok megnyitásáig torna­teremként használták. A ,,Gulyás’’-iskolában a szolgálati lakás helyén három tantermet építtetett a tanács. Ennek megvalósí­tásában jelentős társadalmi segítséget kapott az iskola. A Fel­sőnyomási Állami Gazdaság telekgerendási egységének szakem­berei 100 ezer forint értékű munkát végeztek. Korszerűsítették a ,,Kőhalmi”-iskolát is. Az osztálytermek száma 26-ra emelke­dett. Ez nagy fejlődés. És az igényeket mégsem elégíti ki mara­déktalanul, mert a 29 tanulócsoportból három mégis szükség­tanteremben tartja az óráit. (Ez a három   kisegítős tanulócso­port, amely az alacsonyabb osztálylétszám miatt kisebb helyi­ségben is elhelyezhető.) Nőtt a lehetőség az oktatási segédanya­gok beszerzésére is. A szemléltetőeszközökre fordított összeg évről évre emelkedett.
1959-ben az összes szemléltetőeszköz értéke 43 000 Ft volt. Most egyetlen tanévben ennek több, mint kétszeresét költjük eszközvásárlásra. Ha ebből bizonyos áremelkedéseket leszámítunk, akkor is nyilvánvaló a fejlődés. Ez azt jelenti, hogy az iskola eszközellátottsága jó közepes szinten biztosított.
A pedagógusok létszáma — az 1945-ös   évhez viszonyítva — közel háromszorosára növekedett, 41 fő. Az ágazatban dolgo­zók összlétszáma 78 fő.
Az iskolában folyó tartalmi munka színvonalát bizonyítják a tanulók eredményei, amelyeket a tanulmányi és sportverse­nyeken értek el, s nem utolsósorban az, hogy a 8. osztályo­sok továbbtanulása 94 százalékos. A tanköteles korú tanulók 95—97 százaléka végzi el az általános iskolát.
Az oktatás a felső tagozaton szaktantermi keretek között fo­lyik. A tanulók képességének fejlesztését eredményesen segítik a különböző szakkörök: képzőművész, matematika, hely törté­neti, könyvbarát, díszítőművész, néptánc, röpülj páva, sportkö­rök stb.   A 7—8. osztályos tanulók részére bevezetett fakultáció tovább bővítette a lehetőségeket: gépszerelés, közlekedési is­meretek, számítástechnika, műszaki rajz, irodalom, honismeret.
A tanulók kulturális igényét és a kielégítés lehetőségét szép példák igazolják. 1971 óta működik a 40 fős iskolai fúvószene­kar. Létrehozásában és működtetésében megbecsülést szerzett Koter István zenetanár. Az ö vezetésével számos rendezvény sikeres szereplője volt a zenekar, s több éven keresztül a zánkai úttörőtábor nyári programjában is részt vett. A zenekar tag­jai közül nyolcán tanultak tovább zeneművészeti szakközépis­kolában, ill. zeneiskolában. A nyolcadik osztály elvégzése után is kötődnek a zenekarhoz a fiatalok, részt vesznek munkájában. A Koter István halálával ért súlyos veszteség éreztette hatását a zenekar munkájában. Az utóbbi időben reményt keltő törek­vések tapasztalhatók, az ifjú zenészkollektíva a megújulás út­ján jár.
Az iskolában 1984 óta Szabó Györgyné tanárnő vezetésével 80 fős vegyes énekkar működik, amely a gyermekek számára a közös éneklés örömét jelenti és szereplési lehetőséget biztosít számukra.
Az iskola több mint 125 éves múltjára visszatekintve azt mondhatjuk, hogy a feltételek és a szervezeti keretek változtak, módosultak, de mindig megőrizték azt a szép és nemes feladatu­kat, hogy ismerethez juttassanak, értékeket közvetítsenek, al­kalmassá tegyék a fiatalokat a társadalmi beilleszkedésre, mun­kavégzésre, felkészítsék őket az életre. Ezt teszi a ma iskolá­ja is, jobb, differenciáltabb lehetőségek között és magasabb szín­vonalon.


AZ OVODÁSKORÚ GYERMEKEKÉRT

80 évvel ezelőtt, 1906-ban nyílt meg az első községi óvoda Csorváson. Vezetésére Monspart Józsa kap megbízást. Őt 1906- tól 1908-ig tartó működése után özv. Békésiné Titl Emília kö­vette. (1908-tól 1925-ig), 1925-től özv. Orbánné Mold Anna lett a kicsik nevelője. 1942-ben Verbényi Irén került az óvoda élé­re. Az igények mértékére jellemző az, hogy évtizedeken keresz­tül egy óvónő és egy dajka el tudta látni a feladatokat. A mai István király utcában lévő óvodában abban az időszakban cso­portbontás nem volt, a gyermekekkel összevontan, egy csoport­ban foglalkoztak. Étkeztetésben nem részesültek.
Gyökeresen megváltozott a helyzet a felszabadulás után. Meg­nőtt az igény az óvodai szolgáltatás iránt. A fejlesztés először abban nyilvánult meg, hogy az egycsoportos óvodát háromcso­portossá fejlesztették, megteremtve azt a lehetőséget is, hogy a gyermekek étkezzenek is. A csoportlétszámok ekkor rendkívül magasak voltak (35—40), ami nehezítette a nevelői munkát. Az édesanyák munkába állásával tovább nőtt az igény a gyerme­kek elhelyezése iránt, amelyet most már —   hiszen a férőhely­kihasználtság 130—140%-os volt — csak helyiség bővítéssel le­hetett megoldani. Újnak az építésére nem volt anyagi lehetőség. Azonban a megszűnt szülőotthon helyén, a Bajcsy-Zsilinszky Utcában, a tanács megfelelő átalakítással megalapította a 2. szá­mú óvodát. Ebben először két, majd három csoport működött. A személyi feltételek biztosítottak voltak: mindegyik csoportnak volt óvónője és dajkája. A későbbiekben a nevelő-gondozói lét­számot — indokoltan — emelni kellett. Ez az óvoda is nap­köziotthonos, az ebédet a központi konyhájából szállítják. A köz­ségi tanács a felújítások során fokozott figyelmet fordított ar­ra, hogy igyekezzék megoldani a gyermekek korszerű elhelye­zését.
A demográfiai helyzet alakulása azonban ismét elhelyezési gondokat vetett fel. A csoportlétszámok újból magasak lettek. Keresni kellett a megoldás lehetőségét, s ez vezetett el a 3. szá­mú óvoda megnyitásához. Megvalósítását az tette lehetővé, hogy az általános iskolai leány diákotthonban lecsökkent a létszám — a diákokat egy épületben lehetett elhelyezni — s így a Batthyány utcában a Lenin Mgtsz nagyarányú társadalmi se­gítségével, szakembereinek közreműködésével rendkívül szép, az igényeknek megfelelő, korszerű óvodát alakítottak ki. Ün­nepélyes átadására 1982. november 7-én került sor.
A három óvoda kilenc csoportjában 245 gyermek részére meg­oldott az elhelyezés. Mindegyikben kis, középső és nagy csoport­ban foglalkoztatják a gyermekeket. A játékudvarok kialakításá­ban tevékeny szerepet vállaltak   a községi munkahelyek szocia­lista brigádjai és a szülői munkaközösségek. így a szabadtéri játéklehetőség is biztosított.
Nagy utat tettünk meg az elmúlt évtizedekben, s ma azt mond­hatjuk, hogy az óvodáskorú gyermekeink részére hosszabb táv­ra is adottak az igények növekedéséhez is igazodó feltételek. A személyi ellátottság megfelel a követelményeknek. Az óvo­dákban dolgozó 27 fő közül 16 óvónő.
A gyermekek óvodáskor előtti gondozását, foglalkoztatását és nevelését szolgálja az 1983. augusztus 23-án átalakított 40 férő­helyes bölcsőde. Az intézmény tervezett költsége 8 millió forint volt. A termelő üzemek társadalmi munka szervezésével segí­tették az építkezést. Kiemelkedő munkát végzett a Lenin Mgtsz Zalka Máté szocialista brigádja. Tagjai az egymillió forint ér­tékű teljes villanyszerelési munkát végezték el. A bölcsödében Kiss-Antal Istvánné vezetésével 17 fő dolgozik. A kihasználtság 75—80%-os, az átlagéletkor 1985-ben 24 hónap volt. Egyelőre nincs gond az új jelentkezők fogadásával.


A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

Ha a helytörténet régi dokumentumai között kutatunk, ak­kor arról győződhetünk meg, hogy a csorvási emberekben már a múlt században megfogalmazódott olyan igény, ami a közös kulturális tevékenység iránti szükséglet irányában hatott. Ezt példázza az is, hogy 1881-ben Csorvás községben Olvasókör ala­kult meg, amely a megőrzött jegyzőkönyvek tanúsága szerint az első világháború kitöréséig folytatta munkáját.
A felszabadulás előtt a község kulturális életében meghatá­rozó szerepet töltött be és nagy érdeklődéssel kísért tevékeny­séget folytatott a Csorvási Dalegylet, amely 1902-ben alakult meg. Alapszabályát Csorváson a Forgách nyomdában adták ki. Első karnagya Sebők József volt. Gulyás Mihály tanító 1929-től vezette a dalárdát. A dalosok nyilvános szereplése a felsza­badulás után is — az 1960-as évek elejéig — sok emlékezetes, felejthetetlen órát jelentett a 60—80 szereplőnek és a mindig nagy számú közönségnek egyaránt. A dalárda elismeréséről ok­levelek és más tárgyi emlékek tanúskodnak. Az ötvenes évek­ben több nagy hírű versenyen értek el I. helyezést. Lemezfel­vételük is készült „Hej halászok, halászok" címmel.
A színházi előadásokat a felszabadulás előtt majdnem kizáró­lag az öntevékeny színjátszó csoportok lelkes munkája jelen­tette. Előadásaikat mindig nagy érdeklődés kísérte. Szerepelt a községben többször vándorszínház társulata is. A maihoz ha­sonló érdeklődést váltott ki a vándorcirkuszok előadása. Aki­nek nem volt pénze belépőjegyre, az fizethetett kukoricával, tojással vagy éppen csirkével. (Ezzel a lehetőséggel — szüleik tudtával (?) — jobbára a gyermekek éltek.) A színjátszó cso­portok olyan körülmények között készültek előadásaikra, hogy nem volt — mai értelemben — művelődési ház. A rendezvé­nyek céljára az egykori Ipartestület nagytermét, majd a Kos­suth Lajos utca 11. szám alatti Kisgazdakor épületét használ­ták. Ez utóbbi lett a felszabadulás utáni közművelődési-kultu­rális élet központja. Ezt a szerepét ismerték el 1948-ban, ami­kor művelődésügyi intézménnyé nyilvánították — Ortutay Gyu­la művelődésügyi miniszter avatta fel —, azonban hivatalos mű­ködési engedélyét 1953-ban kapta meg. Rendezvényeire moz­gósítani tudta a lakosokat, pedig a lehetőségei szűkösek voltak, „színházterme” 200 fő befogadóképességű volt. A kultúrcsoportok különböző színdarabokat mutattak be helyben és vidéken nagy sikerrel, telt ház előtt. Emlékezetes darabok voltak: Tűz­keresztség, Liliomfi, Úrhatnám polgár, Csikós, Dankó Pista. Eb­ben az épületben helyezték el a 860 kötetes községi könyvtárat is. Alapterülete mindössze 25 m²-t  tett ki. Itt jegyezzük meg azt, hogy a könyvtár helye az évek során sokszor változott, s elhelyezése mindig csak szükségmegoldást jelentett.
A „Kisgazdakor”-beli művelődési ház szűknek bizonyult. Ezt ismerte fel a községi tanács, amikor az 1961. június 15-i határo­zatában megfogalmazta: új művelődési házat kell építeni! A ha­tározatot tett követte, és igen rövid határidőn belül, 1963. október 6-án — a község   felszabadulásának 18. évfordulóján — átadás­ra került a mintegy 3,5 millió forintértékben felépült intéz­mény. Ebben 320 fős színházterem (moziterem), könyvtár, öltö­zők és klubhelyiség kapott teret. Továbbra is gondot jelentett azonban, hogy a művelődési ház nem tudott helyet biztosítani a kiscsoportos foglalkoztatásoknak és a kisebb rendezvényeknek, értekezleteknek, táncos rendezvényeknek. Ez szükségszerűen vetette fel a bővítés gondolatát. Mindezt úgy kellett elvégezni, hogy a kibővült intézmény alkalmas legyen a több célú felhasz­nálásra 1972. szeptember 29-én megnyílt az új szárnyrész. Lét­rejött a csorvási „Művelődési és Ifjúsági Ház”. Beruházási költ­sége egymillió forintot tett ki, amelyből a KISZ KB 350 ezer forintot biztosított.
A művelődési ház tevékenysége elsősorban a kiscsoportos fog­lalkozások, a művészeti csoportok, a tanfolyamok, a klubok, a szakkörök életére épül. Ezek jó lehetőséget teremtenek a szabad idő hasznos eltöltéséhez. A művelődési ház számos „felnőtt”- műsort is szolgáltatott. Az 1970-es években a lakosság mintegy évi 200 színházi bérlettel rendelkezett a békéscsabai Jókai Szín­ház előadásaira. Évente 8—10 előadást látogattak így. Az utób­bi években ez a bérletrendszer megszűnt, csökkent a felnőttek részére szervezett színházi előadások száma — ezt befolyásolta az árak emelkedése is —, ugyanakkor nőtt a gyermekszínházi előadásoké. A szervezők természetesen más jellegű kulturálódá­si lehetőségről gondoskodnak. Az új szárnyrész megnyitásával
—   ahol a nagyterem mellett kiállítási csarnok is helyet kapott
—   évről évre emelkedett a különböző kiállítások száma.
Rend­szeresen tartja kiállításait — a   megyeszerte ismert — díszítőmű­vész szakkör, képzőművészeti szakkör, a kertbarátok köre stb. Volt vadászati kiállítás, kisállat- és madárkiállítás, népművésze­ti kiállítás és még sok egyéb. Ezek a rendezvények vonzották az érdeklődőket. Hadd említsük büszkeséggel azokat a kiállítá­sokat, melyeken községünk szülöttei mutatkoztak be:
Csarejs Jánosné naiv festő két alkalommal állította ki képeit (1981. május 14—23, 28 kép — 200 néző; 1984-ben szabadtéri kiállításon 23 kép, 1300 néző).
Szlota András grafikus 1980. május 13—23 között mutatta be 15 alkotását, amelyet 320-an néztek meg.
Kukla Imre fafaragó népi iparművész a díszítőművész szak­körrel együtt állította ki 10 munkáját 1981. május 1—8. között, amelyet 1320-an tekintettek meg.
A Művelődési és Ifjúsági Ház keretén belül működik az Ér­telmiségi klub és a „Mozaik” ifjúsági klub. Ez utóbbi 1976-tól biztosít programot a fiatalok számára.
Az első TIT-csoport 1960-ban alakult meg. Évente átlagosan 90—100 ismeretterjesztő előadást szervezett a lakosság külön­böző rétegei számára. Egy-egy előadáson 30—32 fő vett részt, ami azt jelentette, hogy több mint 3000-en hallgatták meg az előadásokat. 1981-től a községben önálló TIT-alapszervezet mű­ködik, amelynek munkájában 36-an vesznek részt. .
A fiatalok számára a Művelődési és Ifjúsági Ház szombaton­ként diszkót szervez, amelynek látogatottsága az utóbbi időben egy-egy alkalommal eléri a 250—300 főt. 1983-ban a művelő­dési ház belső udvarát az igazgatóság úgy alakította ki, hogy alkalmas szabadtéri rendezvények tartására. 198-1 telén például ezen a területen jégpályát alakítottak ki.
A házban működő Május 1. mozi heti öt alkalommal tart elő­adást. Műsorajánlata megfelelő látogatottságot biztosít. Az ál­talános iskolás gyermekek körében kedvelt az ifjúsági mozibér­let akció.
A szabad idő hasznos eltöltésének, a sportolási lehetőségek­nek ad otthont korszerű körülmények között a Tornacsarnok, amelyet községünk lakossága 1981-ben vehetett birtokba. Épí­téséhez a lakosság 500 ezer forint értékben téglajegyek vásár­lásával járult hozzá. A közel 6 millió forintba került létesítmény az elmúlt években sok sikeres rendezvénynek volt a színhelye: meghívásos nemzetközi társastánc-verseny, teremlabdarúgás ka­rate, farsangi rendezvények stb. A tornacsarnok megoldotta az iskolai testnevelés és sportolás sok évi gondját is, s nem utol­sósorban a felnőtt tömegsportét.
A sportolás, a testedzés iránti igény régi időbe nyúlik vissza. Ennek szervezeti keretét biztosította az 1919-ben (1920-ban? — pontos adatunk nincs) Csorvási Sportklub — CSSK néven alakult sportkör, amelynek működését a község elöljárósága és a korabeli módosabb gazdák támogatták. Ekkor — és még sok év múlva is — egy szakosztály, a labdarúgóké működött. (A 40-es években atlétikai szakosztály is alakult, ahol kiemelten a futó­számokban értek el jó eredményt.) Szereplésüket a lakosság fo­kozott figyelemmel, érdeklődéssel kísérte, mérkőzéseikre több százan voltak kíváncsiak. Akkor is a megyei első osztálynak megfelelő szinten játszott a csapat. Még ma is sokan emlékez­nek kedvenceik játékára. Csak néhány nevet említünk: a Dávid testvérek, Paulcsula (akik később NB II-ben játszottak), Péli, Szökő, majd későbbi években Lestyán, a két Kiskó, Takács, Neller.
1948-ban a TOTÓ nyári kupában jól szerepelt a csorvási csa­pat, továbbjutott a békéscsabai AK-kal szemben is, majd az ötödik fordulóban esett ki. 1952 óta a megyei I. osztályban ját­szik a labdarúgócsapat, igaz, hogy egy-két alkalommal búcsút mondott ennek az osztálynak, de mindig vissza küzdöttek ma­gukat. A sportkör különböző név alatt szerepelt: az 50-es évek­ben Traktor SE. majd Falusi Sportkör, MEDOSZ és a mai TSZSK. Az 1970-es években alakult a sakk szakosztály. Az 1960-as évek elején a kézilabdacsapat a Falusi Spartakiádon országos 2. helyezést ért el. A sportkör színe régebben a zöld­sárga volt, ma a zöld-fehér.
Napjainkban — a hagyományoknak megfelelően — labdarú­góink és sakkozóink a megyei I. osztályban, a női kézilabdacsa­pat a megyei II. osztályban szerepelnek. Üj szakosztály a ter­mészetjáróké. Az utóbbi időben népszerű a  karate.
Községünk történetének lapjain szerepel egy más jellegű egye­sület is, amelyet fontos közösségi igény, a tüzesetek elleni vé­dekezés hozott létre. A századforduló után, 1909-ben alakult meg az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTÉ). Az egyesületnek 1937 óta tagja Ivanics András, aki hosszú évekig parancsnok is volt.
1951-töl az ÖTÉ irányítását kinevezett parancsnok látja el, de a feladatot társadalmi megbízatásként végzi. Ezt a tisztet két évtizeden keresztül (betegségéig, amely sajnos legyőzte szerve­zetét) magas színvonalon Nagy Gábor látta el. Az egyesületnek jelenleg 27 felnőtt, 11 ifjúsági korú és 15 úttörő tagja van. Az utánpótlás tehát biztosított. A tagság képzése folyamatos, ki­képzési terv szerint történik. Az egyesület tagjai az utóbbi 20 évben eredményesen vettek részt a járási versenyeken. A fel­nőtt csapat rendszerint I. vagy II. helyezést ért el. Kiemelke­dően szerepeltek az egyesület tűzoltói 1973-ban, kategóriájuk­ban országos első helyezést értek el. A községben mindig nagy érdeklődés kíséri a tűzoltónap eseményeit.
A nagyközségben társadalmilag elismert az MHSZ-klub hon­védelmi nevelő, oktató és sportmunkája.
Most térjünk vissza ismét a közművelődéshez, az előzőekben már említett községi könyvtárhoz, amely szűkös körülmények között végezte nagyon fontos munkáját. A felszabadulás után két könyvtár működött: a Népkönyvtár és a Földművesszövet­kezet könyvtára. Ennek könyvállománya jelentős részben már a múltban is működő, a Földmunkás Szakszervezet, illetve a Szociáldemokrata Párt könyveiből állott. A minisztérium és a párt felső szervei segítettek a szükséges felfrissítésben és a gya­rapításban. A Népkönyvtár az Orosházi Járási Könyvtár fiók­könyvtáraként működött különböző helyen: az Arany János ut­cai iskolában, a volt Kisgazda-körben, a volt Katolikus-körben. A Népkönyvtár állománya az 1950-es évek második felében 986 darab volt. Az új könyvtár ünnepélyes megnyitóját 1963. de­cember 1-jén Darvas József Kossuth-díjas író tartotta. A közsé­gi könyvtár állománya 1978-ban 13 000 kötet volt, 1985 végére pedig 14 665-re növekedett. A községi könyvtár 1972 óta az in­tegrált intézmények tagja. Az új művelődési házban a könyvtár alapterülete 51 m2 lett — az előzőnek több, mint kétszerese —,   azonban a kötetek számának emelkedésével a zsúfoltság fokozó­dott. A könyvtár lelkes vezetőjének, dr. Koczoh Ferencnének irányításával és szervezésével, a szocialista brigádok és a KISZ- fiatalok bevonásával a könyvtárat bővítették, s ennek eredmé­nyeképpen az alapterület 136 m2-re növekedett. Külön olvasó­terem áll a művelődni, olvasni vágyók rendelkezésére. A könyv­tárnak  936 olvasója van, a kölcsönzött kötetek száma évi átlag­ban meghaladja a 13 ezret. Külön kölcsönző és feldolgozó helyi­séget is kialakítottak (1974-ben). A könyvtárban végzett ered­ményes munkát ismerte el 1976-ban a Művelődési Minisztéri­um, amikor a könyvtár miniszteri dicsérő oklevelet kapott. 1981-ben Bartók Béla csorvási kapcsolatainak emlékére (Bartók Béla szülei Csorváson kötöttek házasságot; 1910-ben népdalgyűjtő kőrútján itt járt. Több dalt jegyzett le, ezek egyike szerepel népdalgyűjteményében az alábbi szöveggel: „Ha csakugyan, ha csakugyan nem találok szeretőt, felszántatom a csorvási teme­tőt") a Békés Megyei Tanács Művelődési Osztálya hozzájárult a könyvtár névfelvételéhez, ettől az időtől kezdve, mint Bartók Béla Nagyközségi Könyvtár működik. Ekkor rendezték meg a Békés Megyei Népújság „Köröstáj” napját is.
A könyvtárban külön zenei részleg is működik. Itt zenehallgatáson kívül lehetőség van nyelvtanulásra és mesehallgatásra is. Ezt 522 darab lemez, ill. magnószalag biztosítja. A könyvtárban az érdeklődök 37 féle folyóiratból válogathatnak, olvashat­nak. A lakosság művelődési, szórakoztatási és kulturált szabad­idő-eltöltésének egyik fontos lehetőségét, választékát biztosítja a televízió. A községben   1832 TV-előfizető van, vagyis a családok 75—80 százalékának van készüléke.
Az eltelt évtizedekben   a művelődési ház és a könyvtár sze­repe meghatározó volt a község életében,   mert programjaival, rendezvényeivel, az egész tevékenységével arra   törekedett, hogy a szabad idő hasznos eltöltésével, a szórakoztatás különböző for­máinak, lehetőségeinek biztosításával ízlést formáljon, s egyben igényt is ébresszen az ifjú és idősebb lakosokban egyaránt.
A FEJLŐDÉS MÉRTÉKEGYSÉGBEN 1945-1985
A felszabadulás után 1985-ig 1014 lakóház épült.
Létesítnómények:
1961Községi ravatalozó
1963
Tejbegyűjtő
1964
Művelődési Ház
1966Posta
1968Orvosi rendelő
1970Vágóhíd

HÓDIKÖT (új épület 1979)
1971Községi Vízmű
1973Benzinkút
1974Sütőüzem
1975Élelmiszer bolt (Tompa u.)
1976CITÉV zelephelye, Presszó (Tompa u.)
1977Házasságkötő terem
1980Tornacsarnok
1982OTP fiók
1983Iparcikk Áruház

Bölcsöde
1985
Tsz irodaház
Méterek, kilóméterek, százalékok
Megépült új járda
20 900 m
   ezzel az ellátottság90,6%-ot ért el
Burkolt útszakasz
23,8 km
   ebből belterületen
11,7 km
Ivóvíz-csőhálózat hossza46 km
   ezzel a lakások
84,6%-a rendelkezik vezetékes ivóvízzel
Középnyomású gázvezetékVágóhíd
   hossza ezzel a lakások
   létesítmények
HÓDIKÖT (új épület 1979)
Autóbuszjáratok a község bel-
   területén, illetve Gerendásra
1963-tól
A község belterületén
   Közvilágítási lámpa
438 db
Iparcikk Kisáruház
   1985. évi forgalma
30 622 43 Ft.
A népesség száma
1980. december 31-én6511 fő
1985. december 31-én6317 fő


ÉvSzületések
száma
Házasságkötések
száma

1981
10046

1982
7544

1983
7442

1984
6944

1985
72
46
A területmérték-rendszerről
— az olvasó tájékoztatására —
 
A Minisztertanács 6/1976. MT sz. rendeletében szabályoz Magyarországon a használható törvényes mértékegységeket, az SI (Systéme International) bevezetését. A kormányrendelet sze­rint az Sl-n kívüli mértékegységek 1979. december 31. óta nem törvényes mértékegységek.
Az a gyakorlat, hogy a területmérést — a korábbi négyszögöl, kishold, katasztrális hold helyett — mint Sl-n kívüli, de 1980 után is megengedhető mértékegységben, hektárban (jele: ha) fejezzük ki.
Kiadványunkban a korábban kat. hold stb. mértékegységgé mért területnagyságot a régebbi mértékegységgel kifejezve kö­zöltük, a  jelenlegi körülményekre, előírás szerint, az új formát, a hektár jelölést alkalmaztuk.
Ime segítségképpen néhány átszámítási megoldás:
Katasztrális   holdról hektárra
1 kh = 1600 négyszögöl = 5755 mm2
1 kh = 0,5755 ha
10 kh= 5,7546 ha
100 kh = 57,5464 ha
       1000 kh = 575,4642 ha
Hektárról katasztrális holdra
1 ha = 2780 négyszögöl   = 10 000 m2
1 ha = 1,7376
10 ha = 17,3761
100 ha = 173,7619
1000 ha = 1737,6194
Négyszögölről négyzetméterre
      0,1    négyszögöl   =          0,36 m2
      1,0     négyszögöl  =          3,60 m2
10,0     négyszögöl  =        35,96 m2
100,0    négyszögöl   =      359,67 m2
1 000,0     négyszögöl  =  3  596,65 m2
10 000,0     négyszögöl = 35 966,50 m2
         
Négyzetméterről négyszögölre
       0,1 m2   =      0,03 négyszögöl
1,0 m2   =      0,28 négyszögöl
10,0 m2   =      2,80 négyszögöl
100,0 m2   =    27,80 négyszögöl
1 000,0 m2   =       278 négyszögöl
10 000,0 m2   =   2 278 négyszögöl,
ez egyenlő 1 ha
Vissza a tartalomhoz