TERVEK AZ EZREDFORDULÓIG - Csorvási történetek

Csorvási históriák
Csorvási históriák
Tartalomhoz ugrás
VII.

TERVEK AZ EZREDFORDULÓIG
  
Történeti leírásunkat 1985-tel, a VI. ötéves terv befejezésével zártuk.
Ami a mostani jelent, községünk fejlődésének közelebbi és távlati tervcéljait illeti, azt. a pártbizottság és a nagyközségi ta­nács a gazdasági események fejlődésének meghatározott ada­tokon alapuló számítása, s a lakosság véleményének, javaslatai­nak meghallgatása után fogalmazta meg. Egyetértőleg két, pon­tosabban kettős alapelvet tartott szem előtt: a lakosság kollek­tív és egyéni gazdasági-anyagi fejlődésének, s ezen keresztül szociális tudata növelésének elősegítését. A gazdaság fejlesz­tése és az ellátás javítása tehát azt szolgálja, hogy a lakosság közérzete szilárduljon, száma növekedjék, többségük találja meg számításait helyben, ne érezze szükségét más helységekbe való elköltözésnek.
A lakosság ellátásának javítása érdekében elsősorban az élelmiszerellátás feltételeinek korszerűsítését tervezzük. A VII. öt éves tervben új ABC épül. A vendéglátás rekonstrukcióval tör­ténő fejlesztésének kiviteli tervei már készülnek.
A szolgáltatásban a kor igényeinek megfelelő körülményeket szolgáltatóház létesítésével kívánjuk megteremteni.
Az intézményhálózat korszerűsítésének kiemelt feladata az Általános Művelődési Központ fejlesztése. A VII. ötéves terv­ben egy nyolctantermes általános iskola épül, tanuszodával. Folytatjuk az Időskorúak Gondozási Központjának bővítését.
A következő években nagyobb gondot fordítunk a környezet­védelemre. A VII. ötéves terv feladata a szennyvízelvezetés ta­nulmánytervének elkészítése. Elkészítjük a község fásítási ter­vét, rendbe hozzuk a csapadékvíz-elvezető árkokat, több fát, vi­rágot ültetünk a közterületekre. Tervet készítünk természeti ér­tékünk, a Volga menti hérics termőhelyének megóvására. Mind­ezekben tovább is számítunk a lakosság segítőkészségére.
Az építtetők igényeinek megfelelően a lakásépítésben a jövő­ben is a magánerős családi házak építése lesz a meghatározó. A Barátság Lakásépítési és Fenntartó Szövetkezet keretében a korszerű sorházak kivitelezésének lehetőségét ezután is bizto­sítjuk. Középtávú tervidőszakonként a községben 150 lakás meg­valósításával számolunk. Segítjük és támogatjuk a meglévő la­kásállomány felújítását, korszerűsítését.
A közműépítés területén azzal számolunk, hogy 1987 végéig minden utcába jusson el a vezetékes földgáz. Folytatjuk a bur­kolt utak építésének programját. Évente két-három utca kap szilárd burkolatot. Szorgalmazzuk az elavult járdahálózat felújí­tását, mindenekelőtt lakossági összefogással. Folytatjuk a ke­rékpárutak létesítését.
1990-ig megteremtjük a feltételeit annak, hogy az idős em­berek részére egészségi állapotuknak és anyagi helyzetüknek megfelelő segítséget nyújthassunk. Foglalkozunk nyugdíjasház építésének gondolatával is.
A közlekedés területén célunk, hogy a vidékre járó lakosság korszerű körülmények között utazhasson munkahelyére. A hír­közlés fejlesztésére csak az 1990-es évek elején gondolhatunk. Ekkor lesz lehetőség arra, hogy bekapcsolódhassunk a távhívásos rendszerbe.
Az ezredfordulóig tervezzük növelni a munkahelyek számát, és arra törekszünk, hogy az iparban és a mezőgazdaságban dol­gozók a környező városok üzemeiben elérhető jövedelemhez helyben hozzájussanak. Hosszabb távú terveink között szerepel  egy 80—100 főt foglalkoztató ipari üzem telepítése is.
Hisszük és reméljük, mert nincs okunk kételkedni benne, hogy egészségesen fejlődik a népszaporulat és gazdaságaink, s a felépülő üzem munkáskezet is találnak.
A felsorolt tennivalókat hosszú távú településfejlesztési ter­vünk tartalmazza. Célunk, hogy ezek megvalósulásával lakóhe­lyünk tovább épüljön, szépüljön, lakói elégedettek legyenek, erősödjék patriotizmusuk.

Bízunk benne, hogy   az előttünk lévő (szűk) -másfél évtized­ben végzett szorgos munka meghozza gyümölcsét, átrajzolja községünk természeti és gazdasági térképét. S mindezzel Csorvás nagyközség eredményesen pályázhat a kisvárosi címre.
Vissza a tartalomhoz